lj r Ode aan haar 12 TAFELTENNIS. Het tafeltennisseizoen 19491950 is weder voorbij; er werd met zeer veel animo geoefend. Zeer tot onze spijt moeten we thans eindigen, daar de speelruimte in de Raadskelder dusdanig is dat zomerwarmte het spelen absoluut ondoenlijk maakt. Wanneer zal de T.T.V. HBM een goede speelruimte krijgen; blijft dit een „vrome" wens? Wij wensen alle spelers een prettige vacantie met zeer mooi weer. Tot September a.s. HET BESTUUR. BRIDGECLUB H.B.M. Een terugblik werpend op het afgelopen seizoen van de bedrijfscompetitie kunnen we niet anders zeg gen dan dat de resultaten niet geweldig zijn. We zijn n.l. op de vierde plaats (van onderaf) geëindigd. Er mankeert nog wel iets aan ons spel. Eén onzer leden maakte de opmerking: „Er wordt meestal gesproken over de eerste en laatste plaatsen". Nu dan heeft de „H.B.M." niet te klagen. Er wordt ook veel over ons gesproken, en tot onze eer kan gezegd worden, dat dit hoofdzakelijk komt door ons ernstig streven om goede gastheren te zijn. Toch kan nog veel verbeterd worden. Bridgen behoort tot de spelen der edele denksport. (Het is niet zo maar een gewoon kaartspelletje). Omdat het zo'n edel spel is, moet men zich aan de etiquette houden en vooral de volgende regels in acht nemen: Behoud altijd uw goede humeur. Wordt nooit kwaad op uw partner, want hij denkt het zo goed mogelijk te doen (zelf maakt men immers ook fouten). Gebruik nooit grove woorden, want u kwetst niet alleen uw partner, maar ook uw tegenstanders. Bij dit spel leert men de men sen kennen, de beschaafde zal zich dan ook het best beheersen. Over het algemeen genomen is de geest in onze club prima, er heerst altijd een gezellige sfeer. Op 5 Mei hebben wij ons eerste lustrum gevierd en tevens het 25-jarig jubileum van onze voorzitter, de heer K. K. van Hoffen, dat hiermede samenviel. Het was een buitengewoon gezellige onderlinge drive, waaraan voor iedere deelnemer een aardige prijs was verbonden. Bij het begin heeft de heer Huisman, de voorzitter woorden van lof toegezwaaid en hem na mens alle leden een etui met vulpen en bijbehorend potlood aangeboden. In zijn dankwoord memoreerde de heer v. Hoffen, dat hij sinds de oprichting de voor zittershamer heeft gehanteerd en onze club heeft mo gen leiden. Hij heeft dit altijd met plezier gedaan, ofschoon er ook wel eens moeilijkheden waren. Hij hoopt dan ook nog lang in de gelegenheid te mogen zijn om onze bridgeclub te leiden. Na afloop van de wedstrijd is ieder dankbaar naar huis gegaan. G. HEINEKEN'S BROUWERIJ MANNENKOOR ROTTERDAM Met groot genoegen heb ik het eerste personeels blad „Vers van 't Vat" gelezen. Nu voelt men pas wat het personeel al zo lang gemist heeft: contact. Daarom neem ik de eerste gelegenheid te baat om ook eens uit het vat te tappen, en gezamen lijk rondom de grote personeelstafel een dronk te wijden aan de oprichters van het blad, en op de goede samenwerking tussen kantoor- en fabrieksper- soneel. Het vat is af (nu al zult U zeggen), maar ik ga uit een ander vaatje tappen. Ik vraag mij wel eens af hoe komt het toch, dat in het Brouwerskoor in Amsterdam het kantoor personeel veel sterker vertegenwoordigd is dan bij het Heinekens Brouwerij Mannenkoor Rotterdam (één persoon). Dat zou toch anders kunnen zijn. Im mers op kantoor zijn toch genoeg zangers, die ons koor kunnen helpen groot maken. De verstandhou ding tussen kantoor- en fabriekspersoneel is goed. Dat is ten overvloede nóg eens bewezen bij de Revue in 1945. Daarom doe ik een beroep op het kantoorpersoneel om U als lid op te geven opdat de koorzang niet verloren gaat. Maak van zingen Uw liefhebberijzang veredelt, het zangersmillieu is een levendige gemeenschap en een belangrijk onder deel van het maatschappelijk verkeer. Onze opwekking geldt ook voor het fabrieksperso neel, vooral voor de jongeren. Juist in deze zenuw achtige en gejaagde wereld werkt de koorzang kal merend, de inspanning van de zangstudie is een geestelijke ontspanning, zingen in koorverband is een genot en brengt U afleiding. Aan U de taak om de koorzang wat vers bloed te geven. Laten wij nu zo afspreken: wij repeteren elke Donderdag van 5 uur n.m. tot 7 uur in de zaal van de heer Kamps, Crooswijksekade 15. Komt U eens luisteren. Oude ren zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ons koor treedt van 8 t/m 14 en van 22 t/m 28 Juli 1950 op in de Revue „Rotterdam Ahoy". Gr. Wie deelt er lief en leed met hem Met wie ze zelfs tevree is Als eerstens komt de H.B.M. En zij slechts nummer twee is. Wie zorgt er voor een hartig maal Dat dag en nacht gereed staat En voor een reine bierbokaal Waarin het schuim niet neerslaat. Wie heeft een twinkeling in 't oog En veinst dat ze 'm niet miste Als hij zich in de tijd bedroog En in de maat vergiste. Wie legt zich zonder mokken neer Bij al dat overwerken Dat plannen breekt en keer op keer De pret belegt met zerken- Wie draagt gelaten dat ha ar man Met haar niet van zijn job spreekt Maar and'ren er mee boeien kan En dan een warme sfeer kweekt. Wie is voldaan als walm verraadt Dat zijn dorst vlot gelest is En zijn gelaat in 't teken staat Dat 't Heineken's weer best is. Wie vraagt er nooit als juist haar man Een taak krijgt die wat krom is Waarom een ander dat niet kan En waarom hij zo stom is. Wie zou het zijn, dat phenomeen Dat ons steeds blijft bezielen Het is H.B.M.-ster Nummer één Waarvoor we willen knielen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 12