ROTTERDAM 11 lijke tijd opwerkt tot een der prominenten op tafeltennisgebied. Dat tenslotte het wedstrijdspelen niet geëindigd is met de laatste competitiewedstrijd blijkt hier onder waar we U nog een overzichtje geven van de diverse door H.B.M. gespeelde wedstrijden. Ons eerste team speelde achtereenvolgens: H.B.M. IErvea I 55 H.B.M. ISterna I 82 H.B.M. IVakgroep Hout 64 H.B.M. I—Sparta IV 7—3 H.B.M. I—T.T.C.D. I (Drake) 8—2 Behalve de wedstrijd tegen Sparta toen Thomas na een paar maanden militaire dienst weer in onze gelederen teruggekeerd Dammers verving, werden de wedstrijden gespeeld in de samenstelling Dammers, Pronk en Stap. Thomas speelde overigens in het eerste team zeer verdienstelijk en o.i. be langrijk beter dan we hem wel eens in lagere teams hebben zien slaan. Teneinde wat aan een eventueel competitiever band te wennen voor ons dames-team werd een wedstrijd gespeeld tussen het tweede Sparta-dames- team dat in de derde klasse uitkomt en de H.B.M.-dames. Wel verloor ons damesteam, doch met ere, want van de zeven verloren partijen de uitslag werd 37 gingen vijf eerst na drie games naar de tegenpartij. De dames Pastoor, v. d. Zee en Zonder van hebben zich kranig geweerd. Verder zijn we met ons derde team zwaar aan de borrel geweest. Tweemaal werd tegen de jenever leden van Hoppe I en II aangetreden. Het derde team met het echtpaar Seger en de heer Lakeman verloor de uitwedstrijd wat geflatteerd mét 82, terwijl het vierde team met de dames Hartman, Hordijk en Martens met dezelfde cijfers ten onder ging. In de thuiswedstrijd werd danig revanche geno men, want het derde won met 91. Was toen de Hoppe-combinatie misschien iets zwakker dan de vo rige maal, wij speelden juist in een iets sterkere samenstelling met de heren Lakeman, Seger en van Seventer. Nadat het derde nog in een vrij lauwe wedstrijd met 64 van L.G.A. III gewonnen had, speelde het tegen een combinatie van V.G.Z., waarbij aan onze kant speelden Mej. v. d. Zee en de heren Lakeman en Thomas. Het werd een 73 over winning, vooral dank zij het goede spel van Thomas. En dan staan de tweede week in Juni de per soonlijke kampioenschappen van de Amsterdamse Kantoorbond voor de deur. Er is hiervoor door 7 van onze leden ingeschreven en wel in de 2e klasse door de heren Dammers, Pronk en Stap en in de 3e klasse door de dames Pastoor en Zondervan en de heren Thomas en van Seventer. Good luck, H.B.M.-ers! TETECEE. Zesde Jaarfeest van het „Brouwers Mannenkoor" Op Woensdag 17 Mei j.l. gaf het .Brouwers Man nenkoor" voor haar leden en donateurs (trices) een feestavond ter gelegenheid van zijn 6-jarig bestaan in het feestgebouw „Bellevue" te Amsterdam. Leden en donateurs waren dan ook in grote getalen opgekomen om dit feest mede te vieren. Onder de aanwezigen was ook onze directeur, de heer Honig en ons erelid, de heer Th. v. Essen met zijn echt genote. Aan deze avond hebben medegewerkt: de accordeon ver. „Excelsior" (dir. H. Rorije), Kees Pruis, met liedjes en een praatje, Ben Dammers (piano), Ans Dammers (zang), en het „Brouwers Mannenkoor" (dir. Bertus Brouwer). Het geheel was een zeer ge slaagde avond en na afloop was er een tombola met fraaie prijzen. Om 12 uur werd met het bal begonnen, dat opge luisterd werd door het Radio dansorkest van Jan Hof meester. Een zeer gezellig bal, dat al te spoedig zijn einde vond, daar het inmiddels al 2 uur was geworden. Zo hoorde ook deze feestavond weer tot het ver leden en keerden allen vrolijk huiswaarts. B. SPORTCLUB „H.B.B." Mochten wij in ons vorig nummer optimistisch ge stemd zijn t.a.v. het te behalen kampioenschap, de achter ons liggende weken deden dit optimisme vol komen verdwijnen. De nogal gemakkelijk uitziende wedstrijd tegen P.S.B. verloren wij, hoewel onver diend. met 21 en de daarop volgende klap kregen wij van R.V.V.B. met 40, hoewel deze uitslag erg geflatteerd was. Na rust, die met 2—0 achterstand was ingegaan, waren wij geruime tijd in de meerder heid en de strafschop die wij misten had een keer punt kunnen betekenen. Nadien speelden wij een ver loren wedstrijd. De resterende ontmoetingen tegen Sportvogels en D.C.B. wonnen wij respectievelijk met 10 en 81. Door deze resultaten is R.V.V.B. kam pioen geworden met 34 punten, Grijsoord tweede met 31 punten en derde H.B.B. met 30 punten. Ook het 2e elftal strandde in het gezicht van de haven. De belangrijke wedstrijd tegen Puttershoek werd door ons met 42 verloren zodat Puttershoek kampioen werd. Rest nog te spelen H.B.B. 2S.V.O. 3, die van geen belang meer is. Het volgende seizoen hopen wij echter het verleden jaar verloren 2e klasseschap te heroveren, maar dient het tempo, dat dit jaar nogal aan de lage kant was, belangrijk te worden verhoogd. Oorzaak hiervan is het geringe bezoek aan de trainingsavonden. Een wed strijd spelen is gezellig, maar zonder trainen komt men' er niet. Denk er om dat wij in 1952 bii ons 25- jarig bestaan weer in de 2e klasse moeten zijn. Zondag 11 Juni speelt H.B.B. in Rotterdam de beker wedstrijd tegen „H.B.B.A." uit Amsterdam. Mochten wij winnen, dan is de beker ons eigendom. Als dit blad verschijnt zult u de uitslag vermoedelijk al ken nen; een verslag komt in het volgend nummer. JEVE. KLAVERJASCLUB. Uit de stand van onze afdeling blijkt, dat wij tot einde Mei weinig succes geboekt hebben. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen; wij kunnen dus nog iets gunstiger komen te staan. De standen zijn t/m 20 Mei 1950: Gesp. Pnt. Gem. Van Gend Loos 10 186854 18685 Verblifa 9 167461 18607 M.F.B. 11 203759 18524 Unitas 10 184497 18450 P.O.N. 10 182372 18237 Vies 10 182231 18223 P.E.C.H. 11 196564 17869 H.B.M. 9 160094 17788

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 11