van onze veneniQinqen AMSTERDAM 10 DERTIGJARIG BESTAAN SPORTCLUB „H.B.M." De viering van dit jubileum is in de schermzaal een onder-onsje geworden. Broederlijk, doch als haring in de ton zelf het schellinkje was uitverkocht waren hier bijeen: gepensionneerden, gloednieuwe kantoormensen, procuratiehouders en een aantal leden van het technisch personeel (voetballers). Tevens waren aanwezig de besturen van H.B.B.A. en het Brouwers Mannenkoor met mooie bloemen voor haar oudere zuster. Mede dank zij de goede organisatie, het puike cabaretgezelschap en de pittige band is dit jubileumfeest een groot succes geworden. SCHERMEN. Benelux-schermwedstrijd. Bij de Benelux-schermwedstrijden, gehouden te Am sterdam op 27, 28 en 29 Mei j.L, hadden 2 onzer leden zitting in het uitvoerend comité van 4 personen, t.w. de heren D. Derksen en G. Keuter, resp. als voor zitter en secretaris/penningmeester. Er moest een massa werk worden verzet teneinde dit grote schermfestijn te doen slagen maar getuige de vele woorden van lof, zowel van buitenlanders als landgenoten, bij het afscheidsdiner gesproken, was de organisatie af. Dr H. P. Heineken bood de deelnemers een boottocht aan door de Amsterdamse grachten en havens, het geen door ieder hogelijk werd geapprecieerd. De chef d'équipe van België, M. Popliment, was de vertolker van allen door tijdens de eerste lunch op charmante wijze dank te zeggen voor deze geste. Gememoreerd verdient verder nog te worden de ont vangst op het stadhuis, waar de burgemeester van Amsterdam, Mr A. J. d'Ailly nadat versnaperingen waren rondgedeeld iedere deelnemer een speldje aanbood met het wapen van Amsterdam. Jammer, dat de resultaten van de Hollandse scher mers zo gering waren, met uitzondering van mevr. de Vries uit 's-Gravenhage die van de dames no. 1 werd. Enfin, er kan maar één winnaar zijn, en dat was in dit geval België. Hoofdzaak was het houden van een echte Benelux-wedstrijd ter bevordering van de vriendschap en de mooie schermsport. Nieuws uit de schermzaal. Onze schermafdeling is weer een lid rijker gewor den, doordat de heer Hansen, na 16 jaar rust, weer aan de schermsport is gaan deelnemen. Onze afdeling heeft hem natuurlijk met open armen ontvangen en kan nu vermoedelijk in de a.s. competitie weer met een degen-équipe op de loper verschijnen. H.B.M.'ers, laten wij naar de vroegere resultaten kijken en proberen onze schermsport en de naam van de H.B.M. weer op die plaats te brengen, waar iedere oud-schermer nu nog over roept! TRAINEN. Iedere Dinsdagavond om 8 uur op onze eigen zaal, onder leiding van onze instructeur, de heer W. v. d. Berg. SCHERMCOMMISSIE. WANDELSPORT. Ofschoon wandelen geen onderafdeling van de S.C. „H.B.M." vormt, maakt een groepje wandelaars zich op om weer deel te nemen aan de 6de avond-vier daagse. De heren Vassen en Derksen lopen deze wan deltocht reeds voor de vijfde keer, zodat hun het 5- jarenkruisje deelachtig zal worden. Waar blijven nu de mensen, die elk jaar zeggen: „Volgend jaar ga ik beslist mee"? VOETBAL Tengevolge van een te hoge indeling van het ge combineerde elftal bij de aanvang van het vorig sei zoen, waren de resultaten in de competitie slecht en degraderen wij automatisch naar de 2e afdeling. Op Zondag 11 Juni had de jaarlijkse bekerwed- srijd plaats gevonden tussen H.B.B. (Rotterdam) en H.B.M.Amsterdam). De opstelling van het Amster damse elftal was: Bos Versteeg K. Smit Gimbel de Bruin Hollander Rieuwer Boerrigter Pronk Koornstra v Biezen De uitslag is geworden 41 voor Rotterdam. Verdere bijzonderheden in ons volgend nummer. TAFELTENNIS. En zo is dan ook ons tweede team, met Mej. Pastoor en de heren Gischler en v. Seventer, als kampioen van de 3e klasse der A.K.T.B. geëindigd. Wel heb ben zij tot het einde der competitie een spannende strijd met „van Leer" gevoerd, doch de laatste wed strijd tegen Nederland I, welke met 73 door de onzen gewonnen werd en waarin vooral onze dames crack flink van zich afsloeg, bracht H.B.M. II juist 1 punt boven haar sterke concurrenten. Proficiat jongens! En nu? Ja en nu, want zoals we vorig maal reeds schreven kunnen onze beide teams na hun automa tische promotie volgend seizoen resp. in de le en 2e kl. van de Amsterdamse kantoorbond uitkomen. Een aantal lieden streeft echter hoger idealen na dan de le klasse van de kantoorbond en zien onze teams reeds favoriet in een hoofd- of overgangsklasse van de Ned. Tafeltennisbond. Daarnaast opent zich, na aansluiting bij laatstgenoemde Bond, de mogelijkheid tot deel name aan open tournooien, waarvoor wij tot dus ver uitgesloten waren. Natuurlijk werd deze kwes tie ook met onze trainer besproken en diens ad vies was: „Willen jullie wat bereiken, dan natuur lijk naar de Ned. Tafeltennisbond". Al met al een punt waarover de leden hun ge dachten maar eens moeten laten gaan. De tafel- tennis-commissie zal uiteraard, alvorens hierin een beslissing te nemen, deze zaak nog eerst ter sprake brengen bij de tafeltennis-enthousiasten. Mochten echter onze leden ook aansluiting bij de N.T.T.B. verkiezen boven het spelen in de Kantoorbond, dan hadden we gedacht aan het formeren van 2 heren en 1 dames-team, dit daar, zoals waarschijnlijk be kend, het gemengd spelen in de N.T.T.B. niet is toegestaan. Natuurlijk willen we ons succes van het afgelo pen jaar volgend jaar prolongeren., doch daarbij is dan vereist, dat allen die zich voor het nieuwe wedstrijdseizoen opgeven de training intensief aan pakken, opdat de H.B.M. zich in de kortst moge-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 10