Verklarende woordenlijst Overige Verslag van de Overzicht Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Acquisitiegerelateerde immateriële activa Acquisitiegerelateerde immateriële activa zijn activa die HEINEKEN alleen opneemt als onderdeel van de toedeling van de acquisitiesom na een acquisitie. Dit omvat onder meer merken, klantgerelateerde immateriële activa en bepaalde contractgebaseerde immateriële activa. AS Dl Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) vertegenwoordigt de verplichting van EIEINEKEN om aandelen Eleineken N.V. te leveren door het uitgeven van aandelen en/of het inkopen van eigen aandelen. Autonome groei Groei exclusief het effect van valutaomrekeningsverschillen, wijzigingen in de consolidatie, bijzondere posten en amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële activa. Autonome volumegroei Toename van het volume, exclusief het effect van acquisities die voor het eerst zijn geconsolideerd. Vóór bijzondere posten en amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële activa. EBIT Winst voor rente, winstbelastingen en netto financieringslasten, inclusief het aandeel van EIEINEKEN in de nettowinst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures. EBITDA Winst voor rente, winstbelastingen, netto financieringslasten, afschrijvingen en amortisatie. Effectieve belastingdruk Winstbelastingen uitgedrukt als een percentage van de winst voor winstbelastingen, gecorrigeerd voor het aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en bijzondere waardeverminderingen hierop (na winstbelasting). Eia Bijzondere posten en amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële activa. Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen gewoon Het gewogen gemiddelde van het aantal geplaatste aandelen, inclusief het gewogen gemiddelde van uitstaande ASDI-aandelen, gecorrigeerd voor het gewogen gemiddelde van de aangekochte eigen aandelen in het jaar. verwaterd Het gewogen gemiddelde van het aantal geplaatste aandelen, inclusief het gewogen gemiddelde van uitstaande ASDI-aandelen. Innovatieratio De opbrengsten gegenereerd door innovaties die in de laatste twaalf kwartalen zijn geïntroduceerd, gedeeld door de totale opbrengsten. Kasconversieratio Vrije operationele kasstroom gedeeld door nettowinst (beia) vóór aftrek van minderheidsbelangen. Netto schuldpositie Langlopende en kortlopende rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen en voorschotten in rekening-courant, minus geldmiddelen, kasequivalenten en investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden. Netto schuldpositie EBITDA (beia) ratio Deze ratio is gebaseerd op een voortschrijdende berekening voor EBITDA (beia) van twaalf maanden. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 47

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 49