Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen vervolg Aandelen kapitaal Agio Reserve koers- schillen Afdek kings reserve Reële- waarde- reserve Overige wettelijke reserves Reserve eigen aandelen Inge houden winsten Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeel houders van de vennoot schap Minder- heids- Totaal eigen vermo Stand per gen 1 januari 2012 922 2.701 (575) (69) 159 1.026 (43) 5.653 9.774 318 10.092 Resultaat direct opgenomen in het eigen vermogen - 48 58 (9) 4 (442) (341) (12) (353) Winst - - - - 222 2.727 2.949 l£-l 160 —J—* 3.109 Totaalresultaat 48 58 (9) 226 2.285 2.608 148 2.756 Overheveling naar ingehouden winsten - - - (473) 473 Dividenden aan aandeelhouders - - - (494) (494) (110) (604) Inkoop/ (heruitgifte) eigen/minder heidsaandelen - - - Eigen aandelen geleverd - - 17 (17) Op aandelen gebaseerde betalingen - - - 15 15 15 Machtiging aandelen- aankoop - - - Acquisitie van minderheids belangen zonder wijziging van zeggenschap - - - (212) (212) 715 503 Desinvestering van belangen zonder wijziging van zeggenschap - - - - Stand per 31 december 2012 922 2.701 (527) (11) 150 779 (26) 7.703 11.691 1.071 12.762 46 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 48