Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Verslag van de Overzicht Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Overige Totaal eigen vermogen toe te In miljoenen EUR Aandelen kapitaal Agio Reserve koers verschillen Afdek kings reserve Reële- waarde- reserve Overige wettelijke reserves Reserve eigen aandelen AS Dl Inge houden winsten rekenen aan de aandeel houders van de vennoot schap Minder- heids- Totaal eigen vermo- Stand per 1 januari 2011 922 2.701 (93) (27) 90 899 (55) 666 4.829 9.932 288 10.220 Resultaat direct opgenomen in het eigen vermogen - - (482) (42) 69 - - - (91) (546) (7) (553) Winst - - - - - 253 - - 1.177 1.430 130 1.560 Totaalresultaat - - (482) (42) 69 253 - - 1.086 884 123 1.007 Overheveling naar ingehouden winsten - - - (126) - - 126 Dividenden aan aandeelhouders - - (474) (474) (97) (571) Inkoop/ (heruitgifte) eigen/minder heidsaandelen - - (687) (687) (1) (688) Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) - - - - 694 (666) (28) - - - Eigen aandelen geleverd - - 5 (5) Op aandelen gebaseerde betalingen - - 11 11 11 Machtiging aandelen- aankoop - - 96 96 - 96 Acquisitie van minderheids belangen zonder wijziging van zeggenschap - - (21) (21) (1) (22) Desinvestering van belangen zonder wijziging van zeggenschap - - - - 33 33 6 39 Stand per 31 december 2011922 2.701 (575) (69) 159 1.026 (A3) - 5.653 9.774 318 10.092 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 45

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 47