Geconsolideerd kasstroomoverzicht vervolg 2012 Voor het boekjaar eindigend op 31 december In miljoenen EUR Financieringsactiviteiten 6.837 Ontvangsten uit langlopende leningen 1.782 Aflossing van langlopende leningen (2.928) (1.587) Uitgekeerde dividenden (604) (580) Inkoop eigen aandelen - (687) Acquisitie van minderheidsbelangen (252) (11) Desinvestering van belangen zonder wijziging van zeggenschap - 43 Overige 3 3.056 6 Kasstroom uit/(gebruikt voor) financieringsactiviteiten (1.034) Netto kasstroom 126 606 122 Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 478 Valutaomrekeningsverschillen 114 6 Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 846 606 44 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 46