Geconsolideerde balans 2012 Per 31 december Activa Materiële vaste activa 8.792 7.860 Immateriële activa 17.725 1.950 1.099 312 564 30.442 1.596 11 2.537 232 1.037 124 5.537 35.979 10.835 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 1.764 Overige investeringen en vorderingen 1.129 Vooruitbetalingen verstrekt aan afnemers 357 Latente belastingvorderingen 474 Totaal vaste activa 22.419 Voorraden 1.352 Overige investeringen 14 Handels- en overige vorderingen 2.260 Vooruitbetalingen en overlopende activa 170 Geldmiddelen en kasequivalenten 813 Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 99 Totaal vlottende activa 4.708 Totaal activa 27.127 Eigen vermogen 922 2.701 Aandelenkapitaal 922 Agio 2.701 Reserves 365 498 Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) - - Ingehouden winsten 7.703 5.653 Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 11.691 9.774 Minderheidsbelangen 1.071 318 Totaal eigen vermogen 12.762 10.092 Verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen 11.437 8.199 Belastingen 140 160 Personeelsbeloningen 1.632 1.174 Voorzieningen 418 449 Latente belastingverplichtingen 1.790 894 Totaal langlopende verplichtingen 15.417 10.876 Rekening-courantkredieten banken 191 207 Leningen en overige financieringsverplichtingen 1.863 981 Handels- en overige verplichtingen 5.273 4.624 Belastingen 305 207 Voorzieningen 129 140 Verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 39 - Totaal kortlopende verplichtingen 7.800 6.159 Totaal verplichtingen 23.217 17.035 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 35.979 27.127 42 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 44