Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige 2012 Voor het boekjaar eindigend op 31 december Winst 3.109 1.560 Resultaat direct opgenomen in het eigen vermogen: Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten 45 (493) Effectief deel van de reële-waardemutaties in kasstroomafdekkingen 14 (21) Effectief deel van kasstroomafdekkingen overgeheveld naar winst- en verliesrekening 41 (11) Ineffectief deel van kasstroomafdekkingen overgeheveld naar winst- en verliesrekening - - Netto reële-waardemutaties van investeringen beschikbaar voor verkoop 135 71 Netto reële-waardemutaties van investeringen beschikbaar voor verkoop overgeheveld naar winst- en verliesrekening (148) (1) Actuariële winsten en verliezen (439) (93) Aandeel in het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (1) (5) Resultaat direct opgenomen in het eigen vermogen, na belastingen (353) (553) Totaalresultaat 2.756 1.007 Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van de vennootschap 2.608 884 Minderheidsbelangen 148 2.756 123 Totaalresultaat 1.007 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 41

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 43