Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht 2012 Voor het boekjaar eindigend op 31 december Omzet 18.383 17.123 Overige baten 1.510 64 Grondstoffen, materialen en diensten (11.849) (10.966) Personeelslasten (3.037) (1.316) (16.202) 3.691 62 (551) 219 (270) 213 3.634 (525) 3.109 2.949 160 (2.838) Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen (1.168) Totale bedrijfslasten (14.972) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 2.215 Rentebaten 70 Rentelasten (494) Overige netto fïnancieringsbaten/(-lasten) (6) Netto financieringslasten (430) Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en bijzondere waardeverminderingen hierop (na winstbelasting) 240 Winst voor winstbelastingen 2.025 Winstbelastingen (465) Winst 1.560 Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van de vennootschap (nettowinst) 1.430 Minderheidsbelangen 130 Winst 3.109 1.560 Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen - gewoon 575.022.338 585.100.381 Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen - verwaterd 576.002.613 586.277.702 Gewone winst per aandeel (EUR) 5,13 2,44 5,12 2,44 40 Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 42