Remuneratiebeleid vervolg Realisatie lange termijn variabele toekenning 2010-2012 Na 2012 komen de in 2010 toegekende voorwaardelijke rechten op aandelen in aanmerking voor uitkering. De uitkering van de uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning voor 2010-2012 toegekende aandelen is afhankelijk van de prestaties van Heineken N.V. ten opzichte van vier financiële prestatiemaatstaven, die in gelijke mate worden meegewogen. De Raad van Commissarissen heeft de resultaten afgewogen tegen de vooraf vastgestelde doelstellingen voor deze prestatiemaatstaven, met het volgende resultaat: Autonome groei van brutowinst (beia): prestatie onder drempelniveau Autonome groei van EBIT (beia): prestatie onder drempelniveau Groei van de winst per aandeel (beia): prestatie boven targetniveau Vrije operationele kasstroom: prestatie boven targetniveau Op basis hiervan is de uitkering uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning over 2010-2012 voor zowel de CEO als de CFO vastgesteld op 68,75 procent van de uitkering bij prestaties op targetniveau. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorwaardelijke rechten op aandelen die in het kader van de lange termijn variabele toekenning op 31 december 2012 waren toegekend maar nog niet waren uitgekeerd: Toekennings datum Voorwaardelijk oegekende aandelen bij prestaties op targetniveau1 Waarde van voorwaardelijk toegekende aandelen op toekenningsdatum Uitkerings- Aandelen uit te keren op Einde van blokkerings- Waarde van niet uitgekeerde aandelen per 31-12-201T Dhr. Van Boxmeer 2012 44.031 1.668.775 02-2015 - 02-2017 2.222.245 2011 42.927 1.617.489 02-2014 - 02-2016 2.166.526 2010 35.692 1.323.102 02-2013 24.539 02-2015 1.238.483 Dhr. Hooft Graafland 2012 22.715 860.899 02-2015 - 02-2017 1.146.426 2011 22.145 834.424 02-2014 - 02-2016 1.117.658 2010 19.537 724.237 02-2013 13.432 02-2015 677.913 1 Vastgesteld volgens de bepalingen van de lange termijn variabele toekenning aan de hand van de slotkoers van het aandeel op 31 december van het jaar voorafgaand aan de toekenning. 2 Binnen vijf werkdagen onmiddellijk volgend opde publicatie van jaarcijfers na afloop van de prestatieperiode. 3 De lange termijn variabele toekenning gebaseerd op de prestatieperiode 2010-2012 wordt bruto vermeld (vóór inhouding van de verschuldigde bronbelasting). u De waarde voor de toekenning over 2010 is gebaseerd op het aantal aandelen dat op de uitkeringsdatum wordt uitgekeerd, terwijl de waarden voor de toekenningen over 2011 en 2012 zijn gebaseerd op de aantallen aandelen die voorwaardelijk worden toegekend bij prestaties op targetniveau. Per 31 december 2012 zijn er geen uitgekeerde aandelen uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning waarvoor de tweejarige blokkeringsperiode geldt, aangezien de voorwaardelijke toekenningen die in 2008 en 2009 zijn gedaan niet hebben geleid tot de uitkering van aandelen in 2011 respectievelijk 2012. Deel III: Voorstellen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013 om beide leden van de Raad van Bestuur te belonen met een buitengewone toekenning van aandelen en retentie-aandelen toe te kennen aan de CEO. De Remuneratiecommissie heeft geëvalueerd hoe het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur zich verhoudt tot zijn implementatie en de uitkomsten van het beleid vergeleken met de prestaties. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de Raad van Commissarissen besloten de volgende voorstellen voor te leggen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013. De Raad van Commissarissen heeft een scenario-analyse uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke uitkeringen uit hoofde van de variabele beloning voor 2013. Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 40