Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Deel II: Remunerate Raad van Bestuur in 2012 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de remuneratie die over 2012 is ontvangen door de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft een scenario-analyse uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke uitkeringen uit hoofde van de variabele beloning voor 2012. Lange termijn variabele toekenning2 Basissalaris in EUR Korte termijn variabele beloning1 in EUR Aantal tot uitkering komende rechten op aandelen Waarde per 31 12 2012 van de tot uitkering komende rechten op aandelen in EUR Pensioenkosten in EUR Dhr. Van Boxmeer 1.050.000 1.361.220 24539 1.238.483 495.797 Dhr. Hooft Graafland 650.000 601.900 13.432 677.913 317.815 1 De korte termijn variabele beloning is gebaseerd op het referentiejaar 2012 en wordt betaalbaar gesteld in 2013. Zowel de CEO als de CFO hebben ervoor gekozen 50 procent van dit bedrag te investeren in aandelen Heineken N.V. (investeringsaandelen). Aanspraken op matching-aandelen met betrekking tot deze investeringsaandelen zijn niet opgenomen in de cijfers. 2 De lange termijn variabele toekenning is gebaseerd op de prestatieperiode 2010-2012 en de desbetreffende rechten op aandelen worden uitgekeerd binnen vijf werkdagen na de publicatie van de jaarcijfers op 13 februari 2013. De vermelde bedragen zijn bruto bedragen (vóór inhouding van de verschuldigde bronbelasting). Realisatie korte termijn variabele beloning 2012 De uitkeringen uit hoofde van de korte termijn variabele beloning voor 2012 waren gebaseerd op vier prestatiemaatstaven: autonome groei van nettowinst (beia) (20 procent), vrije operationele kasstroom (20 procent), autonome groei van brutowinst (beia) (35 procent) en individuele leiderschapsdoelstellingen (25 procent). De Raad van Commissarissen heeft de resultaten afgewogen tegen de vooraf vastgestelde doelstellingen voor deze prestatiemaatstaven, met het volgende resultaat: Autonome groei van nettowinst (beia): prestatie boven targetniveau Vrije operationele kasstroom: prestatie boven targetniveau Autonome groei van brutowinst (beia): prestatie onder drempelniveau Individuele leiderschapsdoelstellingen: prestatie boven targetniveau Op basis hiervan is de totale uitkering van de korte termijn variabele beloning over 2012 voor zowel de CEO als de CFO vastgesteld op 92,5 procent van de uitkering bij prestaties op targetniveau. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsaandelen die in het verleden in het kader van uitkeringen uit hoofde van de korte termijn variabele beloning zijn toegekend, maar die zijn geblokkeerd in afwachting van de uitkering door Heineken N.V. van matching-aandelen in de verhouding 1:1 indien aan de hiervoor geldende voorwaarden is voldaan. Uitkering uit hoofde van de korte van de uitkering termijn variabele dat in aandelen beloning over is geïnvesteerd Aantal toegekende investeringsaandelen Waarde van investeringsaandelen op toekenningsdatum Einde van Waarde van investeringsaandelen Dhr. Van Boxmeer 2012 50% 680.610 31-12-2017 n.v.t. 2011 50% 23.272 882.009 31-12-2016 1.174.538 2010 50% 16.1252 653.125 31-12-2015 813.829 Dhr. Hooft Graafland 2012 50% n.t.b.1 300.950 31-12-2017 n.v.t. 2011 50% 10.291 390.029 31-12-2016 519.387 2010 50% 8.2742 335.157 31-12-2015 417.589 1 Het aantal toegekende aandelen op basis van de uitbetaling van de korte termijn variabele beloning over 2011 en latere jaren wordt bepaald door het in aandelen geïnvesteerde deel van deze uitbetaling te delen door de slotkoers van het aandeel op de publicatiedatum van de jaarcijfers over datzelfde jaar en het quotiënt vervolgens af te ronden. Voor de uitbetaling van de korte termijn variabele beloning over 2012 is deze datum vastgesteld op 13 februari 2013; voorde uitbetaling van de korte termijn variabele beloning over 2011 is deze datum vastgesteld op 15 februari 2012. 2 Het aantal toegekende aandelen op basis van de uitbetaling van de korte termijn variabele beloning over 2010 werd bepaald door het in aandelen geïnvesteerde deel van deze uitbetaling te delen door de slotkoers van het aandeel op 21 april 2011de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur in 2011 heeft goedgekeurd. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 39