Remuneratiebeleid vervolg Jaarlijks wordt een aantal voorwaardelijke rechten op aandelen toegekend op basis van het bovengenoemde uitkeringspercentage voor de lange termijn variabele toekenning bij prestaties op targetniveau en de slotkoers van de aandelen op 31 december van het voorafgaande jaar. Uitkering van de aandelen is sinds de toekenning van 2010 afhankelijk van de prestaties van Heineken N.V. ten opzichte van vier fundamentele financiële prestatiemaatstaven: Autonome groei van brutowinst (beia): een maatstaf voor het stimuleren van 'top line growth', de belangrijkste maat voor de sterkte van een onderneming Autonome groei van EBIT (beia): een maatstaf ter bevordering van de operationele efficiëntie Groei van de winst per aandeel (beia): een maatstaf voor de algehele prestaties van een onderneming op lange termijn Vrije operationele kasstroom: een maatstaf voor het stimuleren van een focus op kasstroom. Deze vier prestatiemaatstaven worden in gelijke mate meegewogen om het risico te verkleinen dat overmatige nadruk op de ene maatstaf wordt gelegd ten koste van de andere maatstaven. Aan het begin van elke prestatieperiode stelt de Raad van Commissarissen de doelstellingen voor deze maatstaven vast op basis van de bedrijfsdoelstellingen van HEINEKEN. Deze doelstellingen worden als commercieel gevoelige informatie beschouwd en daarom niet in het Remuneratiebeleid vermeld. De Raad van Commissarissen vergelijkt aan het eind van de prestatieperiode de resultaten van de onderneming met de vooraf vastgestelde doelstellingen en stelt vervolgens de uitkering van aandelen uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning vast op basis van de gerealiseerde prestaties. De prestaties ten opzichte van elk van de maatstaven worden na afloop van de prestatieperiode in kwalitatieve termen beschreven in het Remuneratiebeleid (zie Deel II). Voor elk van de prestatiemaatstaven worden de onderstaande drempel-, target- en maximumniveaus vastgesteld voor uitkering van de voorwaardelijk toegekende aandelen. Prestaties op drempelniveau: 50 procent van de voorwaardelijk toegekende aandelen wordt uitgekeerd Prestaties op targetniveau: 100 procent van de voorwaardelijk toegekende aandelen wordt uitgekeerd Prestaties op maximumniveau: 200 procent van de voorwaardelijk toegekende aandelen wordt uitgekeerd. Bij prestaties op tussenliggende niveaus wordt het uitkeringspercentage bepaald via lineaire interpolatie. Bij prestaties onder het drempelniveau worden geen aandelen uitgekeerd. Bij prestaties boven het maximumniveau wordt de uitkering vastgesteld op 200 procent van de uitkering bij prestaties op targetniveau. Het aantal aandelen dat volgens de bepalingen van de lange termijn variabele toekenning op basis van het bovenstaande schema zou worden uitgekeerd, kan naar eigen inzicht door de Raad van Commissarissen naar beneden of naar boven worden bijgesteld indien uitkering op basis van de genoemde bepalingen tot een onbillijke uitkomst zou leiden ten gevolge van buitengewone omstandigheden. De Raad van Commissarissen is tevens gerechtigd om uitgekeerde aandelen terug te vorderen van de leden van de Raad van Bestuur, indien deze aandelen zouden zijn uitgekeerd op basis van incorrecte financiële of andere gegevens (terugvorderingsbeding). Voor de uitgekeerde aandelen die resteren na belastinginhouding geldt een extra houderschapsrestrictie van twee jaar. Pensioenen De leden van de Raad van Bestuur kunnen naar keuze deelnemen aan een beschikbare-premieregeling of een kopitaalopbouwregeling. Bij de kopitaalopbouwregeling kiest het lid van de Raad van Bestuur ervoor het premiebedrag van de toegezegde bijdrage uit de pensioenregeling als belastbaar inkomen te ontvangen, waarop dan een bedrag in mindering wordt gebracht dat gelijk is aan het werknemersdeel van de premie voor deze regeling. Zowel de CEO als de CFO nemen deel aan de kopitaalopbouwregeling. Met ingang van 2012 zijn de beschikbare-premieregeling en de kopitaalopbouwregeling voor de leden van de Raad van Bestuur volledig in lijn gebracht met de dienovereenkomstige pensioenregelingen voor het senior management onder de Raad van Bestuur met een Nederlands arbeidscontract. 36 Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 38