Remuneratiebeleid Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur weerspiegelt onze uitgangspunten voor de beloning, te weten ondersteuning van de bedrijfsstrategie, beloning naar prestaties en een concurrerende en rechtvaardige beloning. Het remuneratiebeleid en de hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten ondersteunen de groei van ons bedrijf in de uiteenlopende markten waarin we actief zijn. In 2012 heeft de Remuneratiecommissie geëvalueerd hoe het remuneratiebeleid zich verhoudt tot zijn implementatie en de uitkomsten van het beleid vergeleken met de prestaties. Naar aanleiding van de evaluatie heeft de Raad van Commissarissen besloten om, afhankelijk van goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013, beide leden van de Raad van Bestuur te belonen met een buitengewone toekenning van aandelen voor hun uitstekende prestaties bij de geslaagde acquisitie van Asia Pacific Breweries Limited in het afgelopen jaar. Deze acquisitie vormt een wezenlijke mijlpaal in een proces waarbij HEINEKEN het bereik van haar activiteiten aanzienlijk uitbreidt in alle regio's van de wereld. Hierdoor versterkt HEINEKEN haar positie door een groot bereik in groeimarkten, terwijl tegelijkertijd de zeer solide positie in de thuismarkten verder wordt geconsolideerd. Ten tweede heeft de Raad van Commissarissen besloten het basissalaris voor de CEO in lijn te brengen met het mediaanniveau van de referentiegroep. Ten slotte heeft de Raad van Commissarissen besloten, afhankelijk van goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013, het een buitengewone toekenning van aandelen aan de CEO teneinde de beoogde herbenoeming van de CEO te ondersteunen en te waarborgen dat de CEO voor HEINEKEN behouden zal blijven. Inleiding Het Remuneratierapport bestaat uit drie delen: Deel I beschrijft het huidige remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur, dat door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005 is vastgesteld en in 2007,2010 en 2011 is aangepast. Deel II verstrekt informatie over de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur over 2012. Deel III beschrijft voorstellen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013 om de leden van de Raad van Bestuur te belonen met een buitengewone toekenning van aandelen en de CEO met retentie-aandelen. Deel I: Remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur Uitgangspunten voor de remuneratie Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur is ontwikkeld met het oog op de volgende vier kerndoelstellingen. Ondersteuning van de bedrijfsstrategie: we stemmen ons remuneratiebeleid af op bedrijfsstrategieën die gericht zijn op het genereren van duurzame groei en aandeelhouderswaarde, terwijl tegelijkertijd een sterke focus wordt gehandhaafd op de financiële resultaten op korte termijn. Beloning naar prestaties: we definiëren duidelijke, meetbare doelstellingen voor de korte termijn variabele beloning en de lange termijn variabele toekenning. Een hogere remuneratie wordt uitgekeerd wanneer deze doelstellingen worden overtroffen, terwijl een lagere remuneratie wordt uitgekeerd indien de doelstellingen niet worden gehaald. Concurrerende beloning: we stellen een remuneratie op targetniveau vast die concurrerend is met andere relevante multinationale ondernemingen van vergelijkbare omvang en complexiteit. Rechtvaardige beloning: we stellen de remuneratie op targetniveau vast op basis van interne consistentie en rechtvaardigheid. De verhoudingen tussen de remuneratie van de Raad van Bestuur en die van het senior management worden regelmatig opnieuw beoordeeld, waarbij waar mogelijk wordt gestreefd naar consistentie en onderlinge afstemming. 32 Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 34