Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige De opbrengsten van de obligaties zijn voornamelijk gebruikt voor de financiering van de acquisitie van APB en APIPL en de aflossing van kredietfaciliteiten. Door middel van deze uitgiftes heeft HEINEKEN het valuta- en aflossingsprofiel van haar langlopende schulden verder verbeterd. Financieringsratio's HEINEKEN beschikt in enkele kredietfaciliteiten over een 'incurrence-convenant'. In het kader van dit convenant wordt de verhouding netto schuldpositie/ EBITDA (beia) bepaald door de netto schuldpositie, berekend volgens de consolidatiemethode uit de jaarrekening 2007, te delen door de EBITDA (beia), eveneens berekend volgens de consolidatiemethode uit de jaarrekening 2007 en met inbegrip van de pro forma EBITDA over het gehele jaar van alle acquisities die in 2012 hebben plaatsgevonden. Per 31 december 2012 was deze verhouding 2,8 (2011:2,1). Als de verhouding groter dan 3,5 was geweest, zou door het 'incurrence-convenant' worden verhinderd dat HEINEKEN verdere substantiële, met schulden gefinancierde acquisities uitvoert. Winstbestemming In 2012 bedroeg de winst van Heineken N.V. (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap) EUR 2.949 miljoen. In overeenstemming met artikel 12, lid 7 van de statuten zal aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld een bedrag van EUR 512 miljoen te bestemmen voor uitkering als dividend. De voorgestelde bestemming komt overeen met een dividend van EUR 0,89 per aandeel van EUR 1,60 nominaal. Op 4 september 2012 is reeds een interimdividend van EUR 0,33 per aandeel betaalbaar gesteld. Derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,56 per aandeel. Op het slotdividend wordt 15 procent Nederlandse dividendbelasting ingehouden. Heineken N.V. laaroverzicht 2012 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 33