Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Kasstromen en investeringen De vrije operationele kasstroom daalde naar EUR 1.485 miljoen (2011: EUR 2.093 miljoen). Een positief effect van werkkapitaal op de kasstroom werd ruimschoots tenietgedaan door kapitaalinvesteringen in snelgroeiende markten. De kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen hangt voornamelijk samen met de acquisitie van APB en APIPL. Voorafgaand aan de acquisitiedatum heeft EIEINEKEN op de markt extra aandelen APB aangekocht voor EUR 1.194 miljoen. Op 15 november 2012 betaalde EIEINEKEN een vergoeding in geldmiddelen van EUR 3.584 miljoen aan Fraser Neave. De totale kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen bedraagt EUR 4.415 miljoen na aftrek van verkregen geldmiddelen. Daarnaast is onder kasstroom uit/(gebruiktvoor) financieringsactiviteiten een bedrag van EUR 252 miljoen opgenomen voor het Mandatory General Offer voor de aankoop van de resterende minderheidsaandelen in APB. De daling van de kasconversieratio naar 80 procent is een gevolg van hogere kapitaalinvesteringen ten behoeve van toekomstige groei. Financieringsstructuur 2012 Totaal eigen vermogen 12.762 35 10.092 37 Latente belastingverplichtingen 1.790 5 894 3 Personeelsbeloningen 1.632 5 1.174 3 Voorzieningen 547 1 589 2 Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen 13.359 37 9.183 34 Overige verplichtingen 5.889 17 5.195 21 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 35.979 100 27.127 100 Totaal eigen vermogen Netto schuldpositie/EBITDA (beia) Als percentage van de totale activa Financiering en liquiditeit Het totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap steeg met EUR 1.917 miljoen naar EUR 11.691 miljoen, voornamelijk als gevolg van de sterke gerapporteerde nettowinst (inclusief de eenmalige bijzondere bate uit het eerder gehouden belang in APB). ten dele tenietgedaan door uitgekeerde dividenden (EUR 494 miljoen) en actuariële verliezen (EUR 439 miljoen). Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen stegen naar EUR 13.359 miljoen (van EUR 9.183 miljoen op 31 december 2011) ten gevolge van de acquisitie van APB. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 31