Financiële ontwikkelingen vervolg EBIT (beia) en nettowinst (beia) 2011 2.697 1.584 Autonome groei (12) 26 Wijzigingen in de consolidatie 164 36 Valutaomrekeningsverschillen 63 50 2012 2.912 1.696 Van EBIT naar winst In miljoenen EUR 2012 EBIT 3.904 2.455 Netto rentelasten (489) (424) Overige netto fïnancieringsbaten/(lasten) 219 (6) Winst voor winstbelastingen 3.634 2.025 Winstbelastingen (525) (465) Winst 3.109 1.560 Op gerapporteerde basis zijn de rentelasten met EUR 65 miljoen gestegen ten gevolge van hogere rentelasten in verband met de verkregen financiering voor de acquisitie van APB en APIPL. Op autonome basis daalden de netto rentelasten met EUR 23 miljoen. De gemiddelde rentevoet op netto rentedragende schuld (inclusief renteswaps) bedroeg 5,4 procent (2011:5,2 procent), voornamelijk ten gevolge van het feit dat het aandeel van Nigeria in de totale rentelasten van de Groep is gegroeid. Onder overige netto fïnancieringsbaten/(lasten) zijn op gerapporteerde basis opgenomen: een vermogenswinst van EUR 20 miljoen wegens herwaardering van het huidige belang van 22 procent dat EIEINEKEN heeftin Brasserie d'Haiti en een bate van EUR 175 miljoen met betrekking tot de verkoop van een minderheidsbelang van 9,3 procent in een brouwerij in de Dominicaanse Republiek. Het effectieve belastingpercentage (beia) is licht gedaald tot 26,5 procent (2011:26,8 procent). Evenals in 2011 is het effectieve belastingpercentage (beia) over 2012 mede het gevolg van gunstige uitkomsten van besprekingen met de fiscus in een aantal landen. Het lagere gerapporteerde belastingpercentage in 2012 van 15,3 procent (2011:26,1 procent) is te verklaren uit de vrijgestelde herwaardering van het voorheen aangehouden aandelenbelang van HEINEKEN in APB en APIPL, voorafgaand aan de consolidatie. De verwaterde winst per aandeel steeg van EUR 2,44 naar EUR 5,12 ten gevolge van bijzondere posten. De verwaterde winst per aandeel (beia) steeg met 8,9 procent van EUR 2,70 naar EUR 2,94. Kasstroomoverzicht In miljoenen EUR 2012 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen 3.581 3.545 Totale mutatie werkkapitaal 101 251 Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen (164) (76) Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 3.518 3.720 Kasstroom uit/(gebruikt voor) rente, dividend en winstbelastingen (823) (809) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 2.695 2.911 Kasstroom uit/(gebruikt voor) operationele investeringsactiviteiten (1.210) (818) Vrije operationele kasstroom 1.485 2.093 Kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen (4.415) (937) Kasstroom uit/(gebruikt voor) financieringsactiviteiten 3.056 (1.034) Netto kasstroom 126 122 Kasconversieratio 80% 122% 28 Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 30