Netto schuldpositie Langlopende en kortlopende rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen en voorschotten in rekening-courant, minus geldmiddelen, kasequivalenten en investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden. Netto schuldpositie EBITDA (beia) ratio Deze ratio is gebaseerd op een voortschrijdende berekening voor EBITDA (beia) van 12 maanden. Nettowinst Winst na aftrek van minderheidsbelangen (winst toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap). Opbrengsten Netto gerealiseerde verkoopopbrengsten in euro's. Operationele winst Resultaat uit bedrijfsactiviteiten. Omzetgroei Groei van de opbrengsten. Regio Een regio is gedefinieerd als de indeling van landen in geografische segmenten conform de management- en interne rapportagestructuur van Heineken N.V. Alle in dit verslag genoemde merknamen, ook wanneer deze niet met een zijn gekenmerkt, vertegenwoordigen geregistreerde handelsmerken en zijn wettelijk beschermd. Solvabiliteit Verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Vaste kosten Personeelskosten, afschrijvingen en amortisaties, kosten voor reparatie en onderhoud en andere vaste kosten, maar exclusief bijzondere posten. Vastekostenratio Vaste kosten als percentage van de opbrengsten. Volume Amstel® volume Het groep biervolume van het Amstel merk. Geconsolideerd biervolume 100 procent van het biervolume dat door volledig geconsolideerde ondernemingen (exclusief biervolume geproduceerd en verwerkt door joint ventures) geproduceerd en verkocht is. Groep biervolume 100 procent van het biervolume dat door volledig geconsolideerde ondernemingen en joint ventures is geproduceerd en verkocht, plus het volume aan merken van Heineken dat in licentie is geproduceerd en verkocht. Heineken® volume Het groep biervolume van het Heineken merk. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011 45

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 47