Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeel houders Totaal Aandelen Reserve koers Afdek kings Reële- waarde- Overige wettelijke Reserve eigen Inge houden van de vennoot Minder- heids- eigen vermog- kapitaal Agio verschillen reserve reserve ASDI winsten schap Stand per 1 januari 2010 784 - (451) (124) 100 676 (42) - 4.408 5.351 296 5.647 Stelselwijzigingen* - - - - - - - - (397) (397) - (397) Aangepaste stand per 1 januari 2010 784 - (451) (124) 100 676 (42) - 4.011 4.954 296 5.250 Resultaat direct opgenomen in het eigen vermogen - - 358 97 (10) 75 - - 16 536 15 551 Winst - - - - - 241 - - 1.206 1.447 132 1.579 Totaalresultaat - - 358 97 (10) 316 - - 1.222 1.983 147 2.130 Overheveling naar ingehouden winsten - - - - - (93) - - 93 - - - Dividenden aan aandeelhouders - - - - - - - - (351) (351) (138) (489) Uitgegeven aandelen 138 2.701 - - - - - 1.026 - 3.865 - 3.865 Inkoop/(heruitgifte) eigen/ minderheidsaandelen - - - - - - (381) - - (381) - (381) Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) - - - - - - 362 (360) (2) - - - Eigen aandelen geleverd - - - - - - 6 - (6) - - - Op aandelen gebaseerde beloningen - - - - - - - - 15 15 - 15 Machtiging aandelenaankoop - - - - - - - - (96) (96) - (96) Acquisitie van minderheidsbelangen zonder wijziging van zeggenschap - - - - - - - - (57) (57) (35) (92) Acquisitie van minderheidsbelangen met wijziging van zeggenschap - - - - - - - - - - 20 20 Wijzigingen in de consolidatie - - - - - - - - - - (2) (2) Stand per 31 december 2010 922 2.701 (93) (27) 90 899 (55) 666 4.829 9.932 288 10.220 Stand per 1 januari 2011 922 2.701 (93) (27) 90 899 (55) 666 4.829 9.932 288 10.220 Resultaat direct opgenomen in het eigen vermogen - - (482) (42) 69 - - - (91) (546) (7) (553) Winst - - - - - 253 - - 1.177 1.430 130 1.560 Totaalresultaat - - (482) (42) 69 253 - - 1.086 884 123 1.007 Overheveling naar ingehouden winsten - - - - - (126) - - 126 - - - Dividenden aan aandeelhouders - - - - - - - - (474) (474) (97) (571) Inkoop/(heruitgifte) eigen/ minderheidsaandelen - - - - - - (687) - - (687) (1) (688) Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) - - - - - - 694 (666) (28) - - - Eigen aandelen geleverd - - - - - - 5 - (5) - - - Op aandelen gebaseerde beloningen - - - - - - - - 11 11 - 11 Machtiging aandelenaankoop - - - - - - - - 96 96 - 96 Acquisitie van minderheidsbelangen zonder wijziging van zeggenschap - - - - - - - - (21) (21) (1) (22) Desinvestering van belangen zonder wijziging van zeggenschap - - - - - - - - 33 33 6 39 Stand per 31 december 2011 922 2.701 (575) (69) 159 1.026 (43) - 5.653 9.774 318 10.092 Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de Jaarrekening van het Engelstalige verslag). Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011 43

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 45