Jaaroverzicht I Geconsolideerd kasstroomoverzicht vervolg 2011 Voor het boekjaar eindigend op 31 december Financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende leningen 1.782 1.920 Aflossing van langlopende leningen (1.587) (3.127) Uitgekeerde dividenden (580) (483) Inkoop eigen aandelen (687) (381) Acquisitie van minderheidsbelangen (11) (92) Desinvestering van kapitaal belangen zonder wijziging van zeggenschap A3 - Overige 6 (9) Kasstroom gebruikt voor financieringsactiviteiten (1.034) (2.172) Netto kasstroom 122 78 478 364 Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari Valutaomrekeningsverschillen 6 36 Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 606 478 Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de Jaarrekening van het Engelstalige verslag). 42 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 44