Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2011 Voor het boekjaar eindigend op 31 december Bedrijfsactiviteiten Winst 1.560 1.579 Aanpassingen voor: Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 1.168 1.118 Netto rentelasten 424 490 Resultaat op verkoop materiële vaste activa, immateriële activa en dochterondernemingen joint ventures en geassocieerde deelnemingen (64) (239) Inkomsten uit investeringen, aandeel in het resultaat en bijzondere waardeverminderingen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en dividendopbrengsten op investeringen beschikbaar voor verkoop en investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden (252) (200) Winstbelastingen 465 403 Overige posten zonder feitelijke in-/uitgaande kasstromen 244 163 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen 3.545 3.314 Mutatie voorraden (145) 95 Mutatie handels- en overige vorderingen (21) 515 Mutatie handels- en overige verplichtingen 417 (156) Totale mutatie werkkapitaal 251 454 Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen (76) (220) Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 3.720 3.548 Rente betaald (485) (554) Rente ontvangen 65 15 Ontvangen dividenden 137 91 Betaalde winstbelastingen (526) (443) Kasstroom gebruikt voor rente, dividend en winstbelastingen (809) (891) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 2.911 2.657 Investeringsactiviteiten Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa en immateriële activa 101 113 Aankoop van materiële vaste activa (800) (648) Aankoop van immateriële activa (56) (56) Leningen verstrekt aan afnemers en overige investeringen (127) (145) Aflossing op leningen verstrekt aan afnemers 64 72 Kasstroom gebruikt voor operationele investeringsactiviteiten (818) (664) Vrije operationele kasstroom 2.093 1.993 Acquisitie van dochterondernemingen, na aftrek van verkregen geldmiddelen (806) 17 Acquisitie/uitbreiding van geassocieerde deelnemingen joint ventures en andere investeringen (166) (77) Desinvestering van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen (9) 270 Desinvestering van geassocieerde deelnemingen Joint ventures en andere investeringen 44 47 Kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen (937) 257 Kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten (1.755) (407) Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de Jaarrekening van het Engelstalige verslag). Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011 41

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 43