Geconsolideerde balans Jaaroverzicht 2011 Per 31 december Activa Materiële vaste activa 7.860 7.687 Immateriële activa 10.835 10.890 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 1.76 A 1.673 Overige investeringen en vorderingen 1.129 1.103 Vooruitbetalingen verstrekt aan afnemers 357 AA9 Latente belastingvorderingen kik 5A2 Totaal vaste activa 22.A19 22.3AA Voorraden 1.352 1.206 Overige investeringen 1A 17 Handels- en overige vorderingen 2.260 2.273 Vooruitbetalingen en overlopende activa 170 206 Geldmiddelen en kasequivalenten 813 610 Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 99 6 Totaal vlottende activa A.708 A.318 Totaal activa 27.127 26.662 Eigen vermogen Aandelenkapitaal 922 922 Agio 2.701 2.701 Reserves A98 81A Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) - 666 Ingehouden winsten 5.653 A.829 Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 9.77A 9.932 Minderheidsbelangen 318 288 Totaal eigen vermogen 10.092 10.220 Verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen 8.199 8.078 Belastingen 160 178 Personeelsbeloningen 1.1 lk 1.097 Voorzieningen AA9 A75 Latente belastingverplichtingen 89 A 991 Totaal langlopende verplichtingen 10.876 10.819 Rekening-courantkredieten banken 207 132 Leningen en overige financieringsverplichtingen 981 862 Handels- en overige verplichtingen A.62A A.265 Belastingen 207 2A1 Voorzieningen 1A0 123 Verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop - - Totaal kortlopende verplichtingen 6.159 5.623 Totaal verplichtingen 17.035 16.AA2 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 27.127 26.662 Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de Jaarrekening van het Engelstalige verslag). AO Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 42