Realisatie korte termijn variabele beloning 2011 De uitkeringen uit hoofde van de korte termijn variabele beloning voor 2011 waren gebaseerd op vier prestatiemaatstaven: autonome groei van nettowinst (beia) (20 procent), vrije operationele kasstroom (20 procent), autonome groei van brutowinst (beia) (35 procent) en individuele leiderschapsdoelstellingen (25 procent). De Raad van Commissarissen heeft de resultaten afgewogen tegen de vooraf vastgestelde doelstellingen voor deze prestatiemaatstaven, met het volgende resultaat: Autonome groei van nettowinst (beia): prestatie boven targetniveau Vrije operationele kasstroom: prestatie boven targetniveau Autonome groei van brutowinst (beia): prestatie tussen drempel niveau en target niveau Individuele leiderschapsdoelstellingen: prestaties boven targetniveau. De totale uitkering van de korte termijn variabele beloning over 2011 is voor zowel de CEO als de CFO vastgesteld op 120 procent van de uitkering bij prestaties op targetniveau. De Raad van Commissarissen heeft een scenarioanalyse uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke uitkeringen uit hoofde van de korte termijn variabele beloning voor 2011. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsaandelen die in het kader van uitkeringen uit hoofde van de korte termijn variabele beloning zijn toegekend, maar die zijn geblokkeerd in afwachting van de uitkering door Heineken N.V. van matching-aandelen in de verhouding 1:1 indien aan de hiervoor geldende voorwaarden is voldaan. Waarde van Uitkering uit hoofde toegekende inves- van de korte teringsaandelen op Waarde van termijn variabele van de uitkering Aantal uitgekeerde toekenningsdatum Einde van aandelen per beloning overdat is uitgesteldaandelenin EUR blokkeringsperiode 31 december 2011 Dhr. van Boxmeer 2011 50% 882.000 31-12-2016 n.v.t. 2010 50% 16.1252 653.125 31-12-2015 €576.791 Dhr. Hooft Graafland 2011 50% n.t.b.1 390.000 31-12-2016 n.v.t. 2010 50% 8.2742 335.157 31-12-2015 €295.961 1 Het aantal toegekende aandelen op basis van de uitbetaling van de korte termijn variabele beloning over 2011 en daarna wordt bepaald door de waarde van de toegekende investeringsaandelen op toekenningsdatum te delen door de slotkoers van het aandeel op de datum van publicatie van de jaarcijfers over datzelfde jaar. Voor 2011 is deze datum vastgesteld op 15 februari 2012. 2 Het aantal toegekende aandelen op basis van de uitbetaling van de korte termijn variabele beloning over 2010 werd bepaald door de waarde van de toegekende investeringsaandelen op toekenningsdatum te delen door de slotkoers van het aandeel op 21 april 2011de datum waarop de AVA het remuneratiebeleid 2011 heeft goedgekeurd. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 37