Verplichte schuldaflossingen in miljoenen EUR 2012 522 >20181 4 5 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Op 5 mei 2011 maakte Eleineken N.V. bekend dat er een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2 miljard is afgesloten met een syndicaat van 17 banken. De nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd van 5 jaar met tweemaal een optie tot verlenging met 1 jaar en kan worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden. De nieuwe doorlopende kredietfaciliteit vervangt de bestaande faciliteit ter waarde van EUR 2 miljard. Per 31 december 2011 bedroeg de gecommitteerde beschikbare kredietruimte inclusief centraal beschikbare surplus kasgelden circa EUR 1,3 miljard. Op 27 oktober 2011 heeft Eleineken N.V. onderhands Amerikaanse leningen ter waarde van USD 90 miljoen uitgeschreven met een looptijd van zes jaar tegen een vaste rente van 2,75 procent. De opbrengsten zullen voor algemene bedrijfsdoeleinden worden aangewend. Financieringsratio's EIEINEKEN beschikt in enkele kredietfaciliteiten over een 'incurrence-convenant'. In het kader van dit convenant wordt de verhouding netto schuldpositie/EBITDA (beia) bepaald door de netto schuldpositie, berekend volgens de consolidatiemethode uit de jaarrekening 2007, te delen door de EBITDA (beia), eveneens berekend volgens de consolidatiemethode uit de jaarrekening 2007 en met inbegrip van de pro forma EBITDA over het gehele jaar van alle acquisities die in 2011 hebben plaatsgevonden. Per 31 december 2011 was deze verhouding 2,1 (in 2010:2,1). Als de verhouding groter dan 3,5 was geweest, zou door het 'incurrence-convenant' worden verhinderd dat HEINEKEN verdere substantiële, met schulden gefinancierde acquisities uitvoert. Winstbestemming In 2011 bedroeg de winst van Heineken N.V. (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap) EUR 1.430 miljoen. In overeenstemming met artikel 12, lid 7 van de statuten zal aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld een bedrag van EUR 477 miljoen te bestemmen voor uitkering als dividend. De voorgestelde bestemming komt overeen meteen dividend van EUR 0,83 per aandeel van EUR 1,60 nominaal. Op 6 september 2011 is reeds een interimdividend van EUR 0,30 per aandeel betaalbaar gesteld. Derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,53 per aandeel. Op het slotdividend wordt 15 procent Nederlandse dividendbelasting ingehouden. Eleineken N.V. Jaaroverzicht 2011 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 31