Totaal vermogen Netto schuldpositie/EBITDA (beia) als percentage van de totale activa 2007 4 7,8 2007 0,73 2008 23,1 2008 3, 2009 28,0 2009 2,62 2010 38,3 2010 2,26 2011 37,2 2011 2,27 Kasstromen en investeringen De hogere winstgevendheid en het verbeterde werkkapitaal, slechts ten dele tenietgedaan door hogere uitgaven voor operationele investeringen, hebben geleid tot een hogere vrije operationele kasstroom. Ons programma Hunt for Cash 2 was wederom zeer succesvol en heeft, vooral uit verbeteringen in het werkkapitaal, een substantiële extra kasstroom opgeleverd. In de kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen waren de acquisities van brouwerijen in Nigeria en Ethiopië en de aankoop van de Galaxy Pub Estate in het Verenigd Koninkrijk opgenomen, terwijl in 2010 de verkoop van onze Aziatische dochterondernemingen Multi Bintang Indonesia en Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie in dit cijfer was opgenomen. De kasconversieratio van 122 procent is hoger dan onze doelstelling van 100 procent voor 2011 en is in lijn met het voorafgaande jaar. Financieringsstructuur Totaal eigen vermogen 10.092 37 10.220 38 Latente belastingverplichtingen 894 3 991 4 Personeelsbeloningen 1.174 3 1.097 4 Voorzieningen 589 2 598 2 Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen 9.183 34 8.726 33 Overige verplichtingen 5.195 21 5.030 19 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 27.127 100 26.662 100 2011 EBIT 2.455 2.491 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa 936 910 Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële activa 232 208 EBITDA 3.623 3.609 Bijzondere posten 59 (25) EBITDA (beia) 3.682 3.584 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 29