Verslag van de Raad van Bestuur I Financiële ontwikkelingen vervolg EBIT (beia) en nettowinst (beia) 2010* 2.623 1.456 Autonome groei 35 134 Wijzigingen in de consolidatie 89 22 Valutaomrekeningsverschillen (50) (28) 2011 2.697 1.584 Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de Jaarrekening van het Engelstalige verslag) EBIT en nettowinst De netto rentelasten daalden met EUR 66 miljoen van EUR 490 miljoen tot EUR 424 miljoen. De rentelasten zijn autonoom met EUR 121 miljoen gedaald dankzij een sterke vrije operationele kasstroom en een lagere gemiddelde rentevoet van minder dan 5,5 procent. Nieuwe acguisities en valutaomrekeningsverschillen hadden een negatief effect van EUR 56 miljoen op de rentelasten. De overige netto financieringslasten bedroegen EUR 6 miljoen. In 2010 waren de overige netto financieringslasten EUR 19 miljoen. De verbetering heeft voor een deel te maken met hogere ontvangen dividenden en het feit dat een substantiële stijging van de netto wisselkoersverliezen ruimschoots wordt gecompenseerd door gunstige resultaten van hieraan gerelateerde derivaten. De gemiddelde belastingdruk van 26,1 procent is hoger dan in het voorafgaande jaar en weerspiegelt het effect van vrijgevallen belastingvoorzieningen na afspraken met de fiscus. Vorig jaar werd de belastingdruk beïnvloed door de (gedeeltelijk) vrijgestelde bate uit de verkoop van Multi Bintang Indonesia en Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie, de desinvestering van Waverley TBS, bijzondere belastingposten met betrekking tot de definitieve afwikkeling van de Globe-transacties in het Verenigd Koninkrijk en verschillende andere schikkingen met de fiscus. Het belastingtarief beia van 26,8 procent is in lijn met vorig jaar (27,3 procent). De winst per aandeel (verwaterd) daalde van EUR 2,57 tot EUR 2,44. Dit werd vrijwel geheel veroorzaakt door het hogere gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen. Kasstroomoverzicht 2011 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen 3.545 3.314 Totale mutatie werkkapitaal 251 454 Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen (76) (220) Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 3.720 3.548 Kasstroom gebruikt voor rente, dividend en winstbelastingen (809) (891) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 2.911 2.657 Kasstroom gebruikt voor operationele investeringsactiviteiten (818) (664) Vrije operationele kasstroom 2.093 1.993 Kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen (937) 257 Kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.034) (2.172) Netto kasstroom 122 78 Kasconversieratio 122% 126% 26 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 28