Liquide middelen 1984 1983 Kas, bankiers en giro-instellingen Kasgelden belegd op korte termijn 4.782 59.206 63.988 3.819 199.035 202.854 Eigen vermogen Voor een specificatie van het verloop van de posten van het Eigen vermogen wordt verwezen naar de groepsjaarreke- ning. Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) Hieronder zijn opgenomen: Euroguldennotes. rente 10%, af te lossen per 15 juli 1987 Lening, rente 10,25%, reeds ingegane jaarlijkse aflossin gen van circa 5,3 miljoen, met de verplichting het complex Zoeterwoude niet te bezwaren Totaal 100.000 48.001 148.001 Langer dan 5 jaar 26.668 26.668 Totaal 100.000 53.334 153.334 Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) Aflossingsverplichting 1985 van 10,25% lening Belastingen Dividend Overige schulden 5.333 93.634 38.533 28.875 166.375 5.333 87.330 38.533 18.676 149.872 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Aansprakelijkstellingen Derden T.b.v. groeps maat schappijen 14 miljoen 560 miljoen 510 miljoen Amsterdam. 29 maart 1985 Raad van Commissarissen Thyssen-Bornemisza Jiskoot Orlandini Maris Loudon De Bruyne Raad van Bestuur Heineken Van Schaik Van der Werf Van de Vijver Coebergh 51

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 56