Financiële vaste activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Overige Totaal Aandelen Leningen financiële vaste activa Stand per 1 januari 1984 Investeringen/verstrekkingen Desinvesteringen/aflossingen Wijzigingen in de omvang van de consolidatie Overige waardeveranderingen Koers- en overige verschillen 158.890 214.806 49.377 1.428 12.175 3.438 79.759 169.062 8.676 616 4.124 2.922 3.488 501 1.278 661 202 2.905 75.643 45.243 - 39.423 1.473 7.849 2.389 Stand per 31 december 1984 317.010 239.559 4.753 72.698 Het in september verworven belang van 36,7% in de Spaanse brouwerijgroep El Aguila S.A. werd vooralsnog tegen de verkrijgingsprijs van 107 miljoen opgenomen onder Niet-geconsolideerde deelnemingen. Proportionele consolidatie zal met ingang van 1985 plaatsvinden. Onder Overige financiële vaste activa is circa 53 miljoen opgenomen voor leningen aan afnemers. Voorraden 1984 1983 Grondstoffen Produkt in bewerking Gereed produkt Handelsartikelen Emballage (flessen en dozen) Diverse magazijnvoorraden Vooruitbetalingen op voorraden 142.401 154.076 114.053 45.086 269.080 105.296 17.884 108.008 149.570 86.117 23.899 183.946 101.241 1.480 847.876 654.261 Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Af: statiegeldverplichtingen eigen emballage 647.821 259.648 558.460 213.421 Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen Overige vorderingen en overlopende activa 388.173 21.132 185.247 345.039 18.600 90.244 594.552 453.883 Effecten Effecten met beursnotering Effecten zonder beursnotering 26.387 12.668 11.572 1.136 39.055 12.708 De effecten staan ter vrije beschikking van de Groep. 39

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 44