Techniek en technologie Personeel De Heineken-produkten voldoen van oudsher aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit, smaak en houdbaar heid. Onze onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten zijn, behalve op nog intensievere kwaliteitsbeheersing, continu gericht op optimalisering van produktiemethoden en produktver- nieuwing. Ook fundamenteel onderzoek neemt met het oog op volledige procesbeheersing een belangrijke plaats in. Een en ander gaf in het verslagjaar aanleiding tot een uitbreiding van het aantal wetenschappelijke medewer kers. Ook de omvang van het uitbestede onderzoek bij instituten en wetenschappelijke instellingen nam in 1984 toe. Het onderzoek naar de eiwitsamenstelling van gerst en mout werd in het verslagjaar voortgezet. Het inzicht in de functie van de verschillende eiwitten in onze produkten is daardoor verdiept. Verder heeft dit onderzoek geresul teerd in een methode, waarmee verschillende gerstsoorten van elkaar te onderscheiden zijn. Dit is van belang voor de beoordeling van de kwaliteit bij de aankoop van brouw- gerst voor onze mouterijen. In het verslagjaar lag het accent van het gistonderzoek op mogelijkheden tot optimaal gebruik van het zetmeel uit grondstoffen. Tevens werd een nieuwe methode uitge werkt om verschillende biergisten van elkaar te onder scheiden. Aandacht werd voorts geschonken aan nieuwe procédé's, die geschikt zijn voor het brouwen van bier in landen met afwijkende apparatuur en verschillende klimatologische omstandigheden. Op het gebied van produktontwikkeling werd veel aan dacht besteed aan donkere bieren, waarvoor wereldwijd een toenemende belangstelling bestaat. Voor het ontwerpen van brouwerij-installaties maken wij sinds enige tijd gebruik van het Computer Aided Design (CAD)-systeem, waarmee niet alleen twee-dimensionaal, maar ook ruimtelijk kan worden gewerkt. In 1984 hebben de betrokken medewerkers de noodzakelijke trainingen gevolgd, waardoor de voordelen van het CAD-systeem op het gebied van kwaliteit, snelheid en creativiteit optimaal kunnen worden benut. De computer gebruiken wij ook voor het doelmatig ontwer pen van bottelcolonnes. Simulatietechnieken dragen onder andere bij om te komen tot de opzet van bottelarijen met een zo gunstig mogelijk rendement. Bij Heineken waren in het verslagjaar gemiddeld 25.112 mensen werkzaam tegen 21.254 in 1983. Het verheugt ons dat ook in 1984 de goede arbeidsverhoudingen in het algemeen gehandhaafd bleven. Binnen de onderneming heeft een optimale bezetting van functies, zowel kwalitatief als kwantitatief, hoge prioriteit. Ook de - veelal internationale - opleidingsprogramma's zijn hierop afgestemd. Door de verdere internationalisering van onze onderneming neemt het aantal uitgezonden medewerkers sterk toe. In het verslagjaar heeft de onderneming zich in meerdere opzichten gunstig ontwikkeld. Dit is in belangrijke mate te danken aan de wijze waarop de medewerkers zich van hun, niet altijd even gemakkelijke, taak hebben gekweten. Wij willen daarvoor op deze plaats gaarne onze dank en waardering uitspreken. Resultaten Algemeen Met ingang van 1984 is voor de eerste maal Titel 8, Boek 2, Burgerlijk Wetboek van toepassing. Tengevolge hiervan is de presentatie in het jaarverslag en de jaarrekening enigermate afwijkend van die over 1983. Voor de vergelij king werden de financiële gegevens van het vorige boekjaar aangepast aan de regels van de thans geldende wettelijke voorschriften. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 23