Accountantsverklaring Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 december 1983, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 januari tot en met 31 december 1983 en de geconsolideerde overzichten 1983 van Heineken NV, Amsterdam, te zamen met de bijbehorende toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze stukken een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 31 december 1983 en van de resultaten van het op die datum geëindigde boekjaar. Amsterdam, 30 maart 1984 Klynveld Kraayenhof Co.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 54