Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening van het boekjaar 1983 Algemeen Liquide middelen De in de toelichting vermelde bedragen zijn in duizenden guldens, tenzij anders vermeld. Aandelen in dochtermaatschappijen worden gewaardeerd op intrinsieke waarde, opgesteld volgens de op pagina 37 vermelde grondslagen voor de waardering van het vermo gen. Vorderingen op dochtermaatschappijen worden opgeno men voor de nominale waarde. Tegen nominale waarde worden eveneens vermeld: Vor deringen en Liquide middelen alsmede Schulden op lange termijn. Schulden op korte termijn en Dividend. De winst- en verliesrekening is opgesteld overeenkomstig de op pagina 37 vermelde grondslagen voor de bepaling van de resultaten. Balans Hieronder zijn verantwoord kas-, bank- en girosaldi. Schulden op lange termijn Deze omvatten: 10.Euroguldennotes ad 100.000. af te lossen per 15 juli 1987; 10,25% onderhandse lening in guldens ad 53.334,10 jaar lijkse aflossingen van circa 5.300. vanaf 1 juni 1985. Schulden op korte termijn Hieronder zijn opgenomen te betalen belastingen ad 87.330 alsmede de aflossingsverplichtingen in het komen de boekjaar van de hierboven vermelde Schulden op lange termijn. Dochtermaatschappijen Winst- en verliesrekening Deze post betreft de aandelen in en de vorderingen op dochtermaatschappijen. Boekwaarde per 1 januari 1983 Herwaardering Verschillen tussen prijs en waarde bij transacties in bedrijven en deelnemingen Winst van dochtermaatschappijen Dividenduitkeringen en overige mutaties Boekwaarde per 31 december 1983 1.832.945 2.207 1.021 222.389 - 128.289 1.925.859 In deze boekwaarde is 415.676 begrepen aan vorderin gen. Beloning commissarissen Zes commissarissen waren gedurende het gehele en één commissaris gedurende een gedeelte van het boekjaar aan de vennootschap verbonden. Alle commissarissen ontvangen een bezoldiging, in totaal 285, bestaande uit 190 tantièmes en 95 vaste beloningen. welke bedragen reeds op de winst in mindering zijn gebracht. Winstbestemming Het in de jaarrekening reeds verwerkte voorstel tot verde ling van de winst is conform artikel 12. lid 4 van de statuten, waarvan de tekst luidt: 'Van de winst wordt in de eerste plaats zo mogelijk zes procent dividend over het geplaatste deel van het maat schappelijk kapitaal uitgekeerd. Hetgeen daarna resteert is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.' Amsterdam, 30 maart 1984 Raad van Commissarissen Thyssen-Bornemisza Jiskoot Orlandini Maris Loudon De Bruyne Raad van Bestuur Heineken Van Schaik Van der Werf Van de Vijver Coebergh 50

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 53