Balans per 31 december 1983 van Heineken NV Activa 31 december 1982 (in duizenden guldens) Dochtermaatschappijen 1.925.859 1.832.945 Vorderingen 469 205 Liquide middelen 202.854 228.511 2.129.182 2.061.661 Passiva 31 december 1982 (in duizenden guldens) Eigen vermogen Aandelenkapitaal 481.664 361.248 Algemene reserve 655.129 673.613 Bijzondere reserve 689.183 691.390 1.825.976 1.726.251 Schulden op lange termijn 153.334 158.667 Schulden op korte termijn 111.339 147.843 Dividend 38.533 28.900 2.129.182 2.061.661 Geconsolideerde balans zie blz. 34-35. Amsterdam. 30 maart 1984 Raad van Commissarissen Thyssen-Bornemisza Jiskoot Orlandini Maris Loudon De Bruyne Raad van Bestuur Heineken Van Schaik Van der Werf Van de Vijver Coebergh 48

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 51