Herkomst en besteding der middelen 1983 1982 (in duizenden guldens) Herkomst Groepswinst 209.739 161.971 Afschrijvingen 269.999 268.337 Cash flow 479.738 430.308 Opgenomen Schulden op lange termijn 49.344 38.598 Egalisatierekening investeringsfaciliteiten 19.896 10.160 548.978 479.066 Besteding Bedrijfsgebouwen en installaties 260.270 198.887 Overig onroerend goed 3.204 5.620 Deelnemingen 35.249 22.893 Andere vastgelegde middelen 7.048 10.935 Aflossingen Schulden op lange termijn 38.888 43.471 Dividend vorig boekjaar plus interimdividend 57.800 50.575 Contant dividend bij herkapitalisatie 30.104 Werkkapitaal exclusief saldo liquide middelen en schulden aan bankiers 108.065 - 66.883 540.628 265.498 Toename saldo liquide middelen en schulden aan bankiers 8.350 213.568 Saldo begin van het boekjaar 333.959 120.391 Saldo einde van het boekjaar 342.309 333.959 Dit saldo bestaat uit: liquide middelen 380.924 372.075 schulden aan bankiers - 38.615 38.116 Mutaties in de diverse posten als gevolg van herwaar dering en koersverschillen alsmede wijzigingen in de omvang van de consolidatie zijn in bovenstaand overzicht geëlimineerd. 45

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 48