Accijns Hieronder is opgenomen de op de Opbrengst verkopen betrekking hebbende accijns. Salarissen en sociale kosten De sociale kosten betreffen zowel de wettelijke als de vrijwillige, waaronder pensioenpremie. Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en installaties 255.976 252.51 Overig onroerend goed 2.924 4.364 Voorraden (flessen en diverse magazijnvoorraden) 18.904 17.915 277.804 274.790 Onttrekking aan de Egalisatierekening investerings faciliteiten 7.805 6.453 269.999 268.337 Rente Betaalde rente 56.541 60.338 Rente belegde kasgelden 31.771 26.201 24.770 34.137 Buitengewone baten minus lasten Buitengewone baten 402 582 Buitengewone lasten 2.287 1.885 589 Belasting op de winst De belasting bedraagt 41,7% (in 1982 41,8%) van de winst voor belasting. De belastingdruk wordt niet alleen beïnvloed door de nominale belastingtarieven in de diverse landen van vestiging, maar ook door factoren zoals voorraad- en vermogensaftrek (in Nederland) en investeringsfaciliteiten. 44

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 47