c Onderhandse leningen 10,25% lening in guldens, 10 jaarlijkse aflossingen van circa 5,3 miljoen, vanaf 1 juni 1985, met de verplich ting het complex Zoeterwoude niet te bezwaren 53.334 58.667 10,50% lening in Franse francs, 6 jaarlijkse aflossingen van circa 0,7 miljoen, vanaf 31 december 1985. met als onderpand de terreinen en gebouwen van het complex te Schiltigheim (Frankrijk) 4.421 4.620 10,lening in Franse francs, aflosbaar in 1984 - 1.540 11,75% lening in Franse francs, geheel afgelost in 1983 2.310 57.755 67.137 Pensioenfondsen Op de schuld, tegen een rentevoet van 8,dient jaarlijks circa 2 miljoen te worden afgelost. De verplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken van het personeel in Nederland berusten bij een onafhankelijk pensioenfonds; de verplichting van de onderneming beperkt zich tot premiebetaling aan dit fonds. Overige schulden Hieronder zijn onder andere opgenomen 88 miljoen voor oudedagsregelingen. Tot een bedrag van 88 miljoen zijn zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheken. De gemiddelde rentevoet, waartegen de rentedragende verplichtingen ad 91 miljoen zijn aangegaan, bedraagt circa 13,5%. De gemiddelde looptijd is 11 jaar. Schulden op korte termijn Handelscrediteuren en verschuldigde kosten 512.858 444.809 Te betalen accijnzen en belastingen 378.145 406.199 Aflossingsverplichting in 1984 van Schulden op lange termijn 27.513 30.373 Deposito's 51.120 45.962 Bankiers 38.615 38.116 Dividend 38.533 28.900 1.046.784 994.359 42

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 45