Liquide middelen Kas, bankiers en giro-instellingen Kasgelden belegd op korte termijn Effecten 380.924 372.075 115.708 259.560 5.656 194.451 172.296 Aandelenkapitaal Geplaatst en volgestort per 1 januari 1983 361.248 Herkapitalisatie ad 3373% ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 29 april 1983 120.416 Geplaatst en volgestort per 31 december 1983 481.664 In omloop zijn 19.266.584 aandelen van 25,nominaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1 miljard. Algemene reserve 673.613 120.416 30.104 1.021 131.015 655.129 C Saldo per 1 januari 1983 Herkapitalisatie zoals onder Aandelenkapitaal is toegelicht Contant dividend gelijk aan de over de herkapitalisatie in te houden Nederlandse belasting Verschillen tussen prijs en waarde bij transacties in bedrijven en deelnemingen Toevoegingen overeenkomstig de op pagina 19 voorgestelde winstbestemming Saldo per 31 december 1983 Bijzondere reserve Saldo per 1 januari 1983 691.390 Herwaardering na verrekening van latente belastingverplichtingen 20.621 Koers- en overige verschillen - 23.696 Vrijgevallen latente belastingverplichtingen 868 Saldo per 31 december 1983 689.183 In de Bijzondere reserve is mede begrepen het restant ad 17 van de belastingvrij uit te keren Agioreserve. 40

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 43