Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening van het boekjaar 1983 Algemeen De in de toelichting vermelde bedragen, waarbij die van 1982 in het groen zijn opgenomen, zijn in duizenden guldens, tenzij anders aangegeven. Grondslagen van de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de deelnemingen, waarin Heineken NV rechtstreeks of middellijk voor meer dan 50% participeert, volledig geconsolideerd opgeno men. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in de groepswinst is afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. Proportionele consolidatie vond plaats bij die deelnemin gen, waarin voor 50% of minder wordt geparticipeerd, indien door Heineken tenminste gelijke invloed op het beleid wordt uitgeoefend als door de andere partners gezamenlijk. De bedragen van activa en passiva, alsmede die van de resultaten, zijn opgenomen naar rato van onze deelneming in het totaal geplaatste kapitaal. De overige participaties zijn onder Deelnemingen opgeno men. Een overzicht van de deelnemingen, met vermelding van het percentage der participatie, is op de pagina s 46 en 47 van dit verslag weergegeven. Onder de omschrijving Wijzigingen in de omvang van de consolidatie' zijn in de hierna opgenomen overzichten van het verloop van diverse activa en passiva die mutaties vermeld, welke betrekking hebben op de uitbreiding, res pectievelijk de vermindering van onze belangen in gecon solideerde deelnemingen. Grondslagen voor de waardering van het vermogen en de bepaling van de resultaten Bedrijfsgebouwen en installaties alsmede Overig onroe rend goed zijn gewaardeerd op vervangingswaarde onder aftrek van afschrijvingen. De vervangingswaarde is geba seerd op taxaties van interne en externe deskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met technische ontwik kelingen, hierbij ondersteund door de ervaring welke is verkregen bij de bouw van nieuwe bedrijven over de gehele wereld. De waardering van Deelnemingen is tegen verkrijgings- prijs. Andere vastgelegde middelen zijn gewaardeerd op nomi nale waarde, verminderd met een voorziening voor dubieu ze posten. Voorraden worden tegen vervangingswaarde opgeno men, waar nodig onder aftrek van een voorziening. Vorderingen zijn opgevoerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid en ver minderd met de verschuldigde statiegeldbedragen uit hoofde van de terugnameverplichting van eigen emballage. Van de Liquide middelen zijn de kas-, bank- en girosaldi alsmede de kasgelden belegd op korte termijn opgeno men voor de nominale waarde. De effecten zijn gewaar deerd op de beurskoers per de balansdatum. De Egalisatierekening investeringsfaciliteiten heeft tot doel de bedragen, ontvangen uit hoofde van de in een aantal landen bestaande regelingen ten aanzien van investerin gen, te verdelen over de geschatte levensduur van de desbetreffende activa. De Voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt berekend over de verschillen in waardering tussen de balans en de fiscale vermogensopstelling, voor zover deze verschillen in de belastingheffing zullen worden betrokken. Berekening vindt plaats tegen de nominale tarieven van de belastingen op de winst in de onderscheiden landen en van de ten laste van de Groep komende belastingen op winstuitkeringen. Schulden op lange termijn en Schulden op korte termijn zijn opgenomen voor de nominale waarde. Verantwoording van opbrengsten en kosten in de resulta tenrekening vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop de desbetreffende goederen of diensten zijn geleverd. Onder Opbrengst verkopen wordt verstaan de opbrengst van aan derden geleverde produkten. Diverse inkomsten betreffen de opbrengsten van verleen de diensten. Het verbruik van grondstoffen en materialen wordt tegen vervangingswaarde in de resultatenrekening opgenomen. Accijns wordt opgenomen voor de nominale waarde. De op vervangingswaarde gebaseerde Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig. overeenkomstig de geschatte levensduur per object; hierbij wordt rekening gehouden met de onttrekking aan de Egalisatierekening investerings faciliteiten. Belasting op de winst wordt berekend over de winst vol gens de jaarrekening. De verschillen met de over het boekjaar werkelijk verschuldigde belastingen worden ver rekend met de Voorziening voor latente belastingverplich tingen. Dividend deelnemingen betreft de ontvangen dividenden van niet-geconsolideerde participaties. Kosten besteed aan octrooien, licenties, research en ont wikkeling worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Waarderingsverschillen als gevolg van herwaardering komen ten gunste of ten laste van de Bijzondere reserve onder aftrek van een bedrag voor latente belastingver plichtingen. De posten in vreemde valuta in de jaarrekening zijn omge rekend tegen de koersen per de balansdatum. Als gevolg van de omrekening van de balansen van de buitenlandse geconsolideerde deelnemingen aan het begin van het boekjaar tegen de ultimo boekjaar gewijzig de koersen ontstaan koersverschillen welke worden ver antwoord op de Bijzondere reserve. Andere koersverschil len worden in de resultatenrekening verwerkt. De verschillen tussen prijs en waarde volgens deze grond slagen bij aan- of verkoop van bedrijven of deelnemingen daarin worden verrekend met de Algemene reserve. 37

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 40