Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie in Nieuw Cale- donië heeft haar resultaten verder kunnen verbeteren als gevolg van de gestegen verkopen. Het marktaandeel in de biermarkt is toegenomen. De brouwerij in Tahiti produceert Heineken bieren Green Sands shandy in licentie. De afzet van Heineken gaf een stijging te zien. De verkopen van Green Sands shandy bleven achter bij de verwachtingen. Oriental Brewery in Zuid-Korea heeft de verkopen van het in licentie geproduceerde Heineken bier verder kunnen vergroten. In Australië heeft ons importkantoor Heineken Australia bevredigende resultaten kunnen boeken. In de loop van 1983 is met de grootste Japanse brouwe rijgroep, Kirin Brewery Co. Ltd.. een licentie-overeenkomst gesloten, die voorziet in de produktie en verkoop van Heineken bier door Kirin in Japan. De voorbereidingen van de lokale produktie van Heineken bier verlopen naar wens. Verwacht wordt dat omstreeks 1 april 1984 met de aflevering van door Kirin geproduceerd Heineken bier zal worden begonnen. Wij vertrouwen dat Heineken bier hierdoor een groter aandeel in de groeiende markt van internationale bieren in Japan zal kunnen veroveren. in 1984 geen probleem zal vormen. De stijging van deze investeringen wordt voor een deel veroorzaakt door het in uitvoering komen van omvangrijke projecten in Frankrijk, terwijl in Nederland hogere vervangingsinvesteringen zul len plaatsvinden. De vooruitzichten voor de resultaten worden door ons weliswaar positief beoordeeld, maar de ervaring heeft geleerd dat onvoorziene ontwikkelingen op korte termijn de activiteiten van onze onderneming sterk kunnen beïnvloe den. Het lijkt dientengevolge nog te vroeg om een concrete verwachting uit te spreken ten aanzien van de resultaten van het lopende jaar. terwijl wij op de wat langere termijn positief gestemd blijven. Amsterdam. 30 maart 1984 Heineken Van Schaik Van der Werf Van de Vijver Coebergh Midden-Oosten Door een vermindering van de olie-inkomsten en de oorlogssituatie in Libanon en Irak vond een daling van de economische activiteiten plaats. Hierdoor stonden ook de verkopen van bier, waaronder de export-afzet, onder druk. De brouwerij in Libanon heeft de produktie en verkoop van bier ook gedurende dit verslagjaar kunnen continueren. De rentabiliteit is verbeterd als gevolg van het nemen van kostenbesparende maatregelen. De verkopen van het door de brouwerij in Jordanië geproduceerde Amstel bier zijn, als gevolg van de extreem koude winter gevolgd door een slechte zomer en de teruglopende exporten naar Irak, gedaald. Niettemin is het financiële resultaat dankzij kostenbesparingen geste gen. Vooruitzichten Als gevolg van het selectieve investeringsbeleid in de afgelopen jaren, beschikt de Groep over voldoende liqui diteit. Verwacht mag dientengevolge worden dat financie ring van de te verwachten aanzienlijk hogere investeringen 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 36