Verkopen bier Azië/Oceanië Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 2,2 2.4 2,5 2,4 2,4 1979 1980 1981 1982 1983 Begonnen werd met het introduceren van plastic krat ten. Het resultaat van de gedistilleerd verkopen in Nigeria van onze minderheidsdeelneming, te weten Amalgamated Distilleries, vertoonde een duidelijke verbetering. De produktie van de brouwerij in Sierra Leone werd bemoeilijkt door deviezengebrek. Tegen het eind van het verslagjaar moest de produktie worden gestaakt als gevolg van het niet meer beschikbaar zijn van grondstof fen. Het boekjaar werd niettemin afgesloten met een positief resultaat. Het afzetniveau van de brouwerij in Ghana bleef gehand haafd, waarbij opgemerkt wordt dat dit niveau in 1982 aanzienlijk was verlaagd. Het deviezentekort trof evenals in voorgaande jaren vooral de aanvoer van reserve-onderde len. Hierdoor ging de technische staat van de brouwerij verder achteruit. De politieke situatie in Tsjaad had geen nadelige invloed op de produktie van de brouwerij in Moundou, die het gehele jaar op volle capaciteit kon produceren. Herope ning van het bedrijf in N'Djamena bleek ook in 1983 niet mogelijk. Azië Oceanië Het concern neemt deel in brouwerij-ondernemingen in Indonesië, Singapore (met belangen in Singapore Maleisië, Papua Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland) Nieuw Caledonië, Jordanië en Libanon. In Libanon Jordanië, Indonesië, Tahiti, Nieuw Caledonië en Zuid Korea worden concernprodukten in licentie geprodu ceerd. Frisdranken worden geproduceerd in Indonesië en Nieuw Caledonië. Gedistilleerd wordt op de markt gebracht via Duncan, Gilbey Matheson. Verre Oosten Ondanks het feit dat de economische recessie ook in het Verre Oosten merkbaar is geworden, blijven de econo mieën in de landen waar wij gevestigd zijn, een lichte groei vertonen. Hoewel wij geconfronteerd werden met verhe vigde concurrentie, zijn wij erin geslaagd onze marktposi tie te handhaven. Wij zien de toekomstige ontwikkeling in deze regio met vertrouwen tegemoet. In Indonesië werd de ontwikkeling van de verkopen van bier, stout en frisdranken geremd door de verminderde economische groei, vooral als gevolg van de in volume en prijs gedaalde olie-exporten. Bovendien heeft een tweetal accijnsverhogingen een negatieve invloed gehad op de bierverkopen. Daarnaast heeft de waardevermindering van de Rupiah een nadelig effect gehad op het kostenni veau. Wij slaagden erin - ondanks toegenomen concur rentie - ons marktaandeel te handhaven. De verkopen van de in licentie geproduceerde Green Sands shandy, heb ben zich voorspoedig ontwikkeld. In de brouwerijen te Tangerang. Surabaya en Medan vonden capaciteitsuit: breidingen plaats. De installatie van een afvalwater-zuivel ringsinstallatie op het terrein van de brouwerij te Surabaya is voltooid. In Singapore stegen de verkopen van door Malayan Breweries Ltd. geproduceerd bier en stout. De exporten staan onder druk als gevolg van de hoge koers van de Singapore dollar. in Maleisië gaven de verkopen een flinke daling te zien als gevolg van de eind 1982 doorgevoerde forse accijnsver hoging. Besloten is voorlopig geen uitvoering te geven aan de plannen een tweede brouwerij te bouwen. In Angola profiteerde de economie van de grotere olie- produktie. De verhoging van de koopkracht leidde tot een duidelijke afzetstijging voor de brouwerijen. Als gevolg van de overname van een concurrerende brouwerij in Papua Nieuw-Guinea in het begin van het verslagjaar, heeft de deelneming van Malayan Brewe ries Ltd. in Papua Nieuw-Guinea haar resultaten aanzienlijk kunnen verbeteren. De verkopen staan enigszins onder druk als gevolg van de wereldmarktprijzen van lokale produkten, bestemd voor de export. 32

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 35