Verkopen bier Afrika Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 5.3 5.8 6,0 6,3 7,0 1979 1980 1981 1982 1983 In Puerto Rico, onze snelst groeiende exportmarkt, waar Heineken thans op het gehele eiland verkrijgbaar is, nam de afzet in sterke mate toe. In dit land werd eveneens met de import van Amstel Light begonnen. Afrika De bieractiviteiten op het Afrikaanse continent hebben zowel betrekking op export vanuit Nederland als op lokale produktie onder toezicht van Heineken. De Groep neemt deel in brouwerij-ondernemingen in Zaïre, Rwanda, Burundi, Volksrepubliek Congo, Nigeria, Sier ra Leone, Ghana, Tsjaad en Angola. Tevens vindt in enkele landen produktie in licentie plaats. De bedrijven in Zaïre, Rwanda en Burundi produceren naast bier ook frisdranken; in Nigeria wordt in licentie Green Sands shandy geproduceerd. In Zaïre hebben wij een belang in een glasfabriek. De export van bier uit Nederland naar Afrika nam in 1983 af als gevolg van de economische recessie en de daaruit voortvloeiende importbeperkende maatregelen. De lokale produktie vertoonde een stijging, hoewel de groei in een aantal landen werd afgeremd door importrestricties ten aanzien van met name grondstoffen en reserve-onderde len. De verkoop van gedistilleerd concentraten gaf een positief beeld te zien. In enkele landen stonden de resultaten onder druk door accijnsverhogingen en devaluaties van de nationale valuta en de mede hierdoor veroorzaakte stijging van de produk- tiekosten en daling van de koopkracht. Ook nam de concurrentie toe, een situatie waaraan het hoofd geboden zal worden door het versterken van de commerciële organisatie en verbreding van het assortiment. In toenemende mate wordt de noodzaak gevoeld om - uiteraard met behoud van het kwaliteitsniveau - bij de produktie meer gebruik te maken van lokale grondstoffen. In het kader van deze ontwikkeling werden samenwer kingen aangegaan met een aantal Nederlandse onderne mingen in de agro-industrie. In Zaïre onderging de economische situatie geen verbe tering. De invoer van grondstoffen en reserve-onderdelen bleef moeilijk en ging deels gepaard met hoge kosten die niet in de verkoopprijzen konden worden doorberekend. De dalende koopkracht had een lagere afzet tot gevolg voor onze deelneming Brasseries, Limonaderies et Malte- ries du Zaïre 'Bralima'. De resultaten van Bouteillerie de Kinshasa 'Boukin' bleven op peil. Als gevolg van de goede koffie-oogst nam de koopkracht in Burundi toe. Ondanks een achtergebleven afzet door een accijnsverhoging begin 1983, die na een halfjaar weer ongedaan is gemaakt, is het resultaat van onze deelne ming Brasseries et Limonaderies du Burundi 'Brarudi' op het niveau van 1982 gebleven. Het areaal van het landbouwproject, dat in de toekomst gedeeltelijk moet voorzien in de grondstoffenbehoefte van de brouwerijen, werd uitgebreid. Tevens werd een aan vang gemaakt met het zelf produceren van kroonkurken. In Rwanda werd een accijnsverhoging doorgevoerd. Het resultaat van onze deelneming Brasseries et Limonaderies du Rwanda 'Bralirwa' bleef hierdoor achter bij 1982. De brouwerij in de Volksrepubliek Congo bleef verliesge vend als gevolg van het door de regering gevoerde restrictieve prijsbeleid. Niettemin wordt met het oog op de ontwikkeling van de biermarkt een capaciteitsuitbreiding voorbereid. Hierbij wordt erop vertrouwd, dat het probleem van de prijsstelling zal worden opgelost. Omzet en resultaten van Nigerian Breweries Ltd. in Nigeria namen aanzienlijk toe. De dividendontvangsten van onze Groep uit deze deelneming zijn evenwel afhankelijk van de nationale deviezenpositie. De schaarste aan buitenlandse betaalmiddelen en de verminderde buitenlandse krediet faciliteiten waren voor de Nigeriaanse overheid aanleiding tot het nemen van importbeperkende maatregelen. Niette min kon de nieuwe brouwerij te Ibadan op volle capaciteit produceren, waardoor de afzet aanzienlijk werd vergroot. De afzet van in licentie geproduceerde Green Sands shandy is enigszins afgenomen. De renovatie van de brouwerij in Lagos kwam gereed. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 34