met de lokale merken gunstig. Binnen dit internationale marktsegment namen de verkopen van Heineken bier verder toe. mede als gevolg van voortgaande plaatsing van biertapinstallaties bij horeca-afnemers. De arbeidsverhoudingen in onze bedrijven waren bevredi gend. Er werd een nieuwe collectieve arbeidsovereen komst gesloten met een looptijd van drie jaar. Bij de brouwerijen te Popoli en Pedavena werd begonnen met de uitvoering van investeringsplannen ter vergroting van de brouw- en bottelcapaciteit. In Popoli zal de capaciteit binnen anderhalf jaar worden verdubbeld, terwijl de produktiecapaciteit in Pedavena met een derde zal worden vergroot. De afzet van Amstel bier ontwikkelde zich bevredigend. Dit merk wordt onder licentie geproduceerd door de brouwe rijgroep Peroni. Ierland In het verslagjaar hebben wij het gehele aandelenkapitaal verworven van Murphy Brewery Ireland Ltd. te Cork in Ierland. Deze brouwerij produceert Murphy Stout. Tevens wordt Heineken bier aldaar gebrouwen. Met de uitvoering van een omvangrijk investeringspro gramma is een begin gemaakt. Belangrijke steun wordt ondervonden van de Ierse over heidsinstanties Irish Development Agency en Foir Teoranta. Overige landen In Groot-Brittannië wordt Heineken bier door Whitbread Co. PLC. in licentie gebrouwen en op de markt gebracht. De 'lager beer' markt vertoonde in tegenstelling tot het beeld van de afgelopen jaren, weer een substantiële groei. Het mooie zomerweer is hierop mede van invloed geweest. Als één van de leidende merken ondervindt Heineken vanzelfsprekend enige invloed van het nog steeds toene mend aantal merken en de toegenomen prijsconcurrentie in het 'lager beer' segment. Toch wist Heineken het marktaandeel te handhaven, hetgeen resulteerde in een niet onbelangrijke omzettoename. Onze internationale gedistilleerd activiteiten worden gecoördineerd via Duncan, Gilbey Matheson, gevestigd te Londen. In de loop van het jaar werden verschillende gedistilleerd produkten in Engeland zelf geïntroduceerd. In Noorwegen was de totale bieromzet lager dan in 1982. In deze dalende markt stond het Heineken marktaandeel enigszins onder druk. De ontwikkeling van de biermarkt in Zweden viel tegen. Het resultaat van de herintroductie van Amstel bleef mede hierdoor beneden het verwachte niveau. In Portugal werd met Central de Cervejas E.P. een licentie-overeenkomst voor Green Sands shandy afgeslo ten. De verkoop startte in het voorjaar. De tot nu toe bereikte afzet stemt tot grote tevredenheid. Onze bierexport in Europa heeft zich in het algemeen positief ontwikkeld. In Spanje en Zwitserland kwam Heineken op de eerste plaats in het importsegment premium bier. In Spanje had de distributie van Heineken fustbier een goede start. Westelijk Halfrond Het zwaartepunt van de activiteiten op het Westelijk Halfrond ligt bij de export vanuit Nederland naar speciaal de Verenigde Staten en ook Canada en Puerto Rico. Wij hebben naast een eigen brouwerij in Canada deelnemingen in brouwerijen in Trinidad, Martinique, St. Lucia, Nederlandse Antillen, Jamaica en Suriname. In sommige van deze deelnemingen worden ook fris dranken geproduceerd. Op beperkte schaal wordt in het Caraïbisch gebied gedistilleerd verkocht. Noord-Amerika Dankzij de groei van de afzet van geïmporteerde bieren en de warme zomer, zijn de totale bierverkopen in de Verenigde Staten enigszins toegenomen. Hoewel de concurrentie binnen het importsegment sterk bleef nam de afzet van Heineken bier ten opzichte van het voorgaande jaar opnieuw toe, terwijl de afzet van het enkele jaren geleden geïntroduceerde laag-calorische Amstel Light bier bijna verdubbelde tot ongeveer 1 miljoen dozen. Aan het einde van het verslagjaar werd gestart met de verkoop van een nieuw produkt onder het merk Grizzly, een Canadees exportbier dat wordt geproduceerd door onze brouwerij in Canada. De distributie-organisatie van de importeur van Heineken en Amstel Light, Van Munching Company, die beide produkten in de Verenigde Staten zo succesvol verkoopt, is tevens belast met het op de markt brengen van ons nieuwe Canadese Grizzly bier. Het afgelopen jaar hebben wij ruime aandacht geschon ken aan de 50 jaren van bijzonder goede samenwerking met Van Munching Company. In het kader van deze jubileumviering bezocht een groot aantal van de Van Munching medewerkers Nederland. Naast bezichtiging van onze brouwerijen, bood dit bezoek de gelegenheid om 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 31