Ter versterking van onze positie in het segment kruiden bitters werd Meekma Beerenburg geïntroduceerd. Het in de Nederlandse horecamarkt gevoerde assortiment van onze werkmaatschappijen Duncan, Gilbey Matheson: Glenmark Whisky, Duncan's London Dry Gin, Krimskaya Vodka en Ron d'Oro Rum werd uitgebreid met Grand Monarque Cognac. De afzet van op fles geïmporteerde wijnen nam toe. Onze wijnhandel Reuchlin slaagde erin het marktaandeel opnieuw te verbeteren. In de horecamarkt werd begonnen met het plaatsen van installaties voor het schenken van wijn uit grootverpakking. De investeringen in Nederland vonden vooreen belangrijk deel plaats in de commerciële sector, waarbij de nadruk lag op de plaatsing van kelderbierinstallaties. Andere investeringen betroffen de vervanging en daardoor moder nisering van machines en installaties. De arbeidsverhoudingen in onze Nederlandse bedrijven waren goed. Door het vrijwel niet vervangen van natuurlijk verloop daalde de personeelsbezetting van 6.308 tot 6.066. Tijdens de CAO onderhandelingen werd overeenstem ming bereikt over een vierploegenrooster met werken op zaterdag en arbeidstijdverkorting in de komende jaren. Bij de besprekingen in het kader van de werkgelegenheid werd door ons grote nadruk gelegd op het bevorderen van de arbeidsmobiliteit. De sluiting van de vestiging Hattem verliep zonder gedwongen ontslagen en conform het daarvoor opgestelde sociaal plan. Frankrijk Ondanks de minder gunstige conjunctuur gaf de Franse biermarkt een groei te zien. Vooral de goede weersomstan digheden in de zomermaanden droegen hiertoe bij. In een sterk concurrerende markt wist Heineken France haar positie te verbeteren door grote commerciële inspan ningen. De positieve bijdrage aan het concernresultaat was hoger dan in 1982. Het marktaandeel in Frankrijk is voornamelijk verbeterd door een gestegen, verkoop van het merk Heineken. Deze stijging deed zich zowel in de thuisverbruik- als in de horecamarkt voor. Van de door ons gevoerde lokale merken gaf de afzet van Mützig Old Lager enige groei te zien. De merken Mützig en Ancre wisten zich te handhaven in een markt, waar de concurrentiestrijd hevig woedde. De investeringen in Frankrijk hebben voor een belangrijk deel betrekking op onze brouwerij te Schiltigheim. De modernisering van het produktie-apparaat heeft geleid tot het opvoeren van de opleidingsinspanningen, niet alleen voor het technische personeel, maar ook ten behoeve van de commerciële medewerkers en staf. Binnen de onderneming kwam een sociaal akkoord tot stand. Het in 1982 ingevoerde variabele dienstrooster- een systeem waarbij in piekperioden langer en in stille tijden korter wordt gewerkt - werd gecontinueerd In het verslagjaar zijn gesprekken aangegaan met Brasse ries et Glacières Internationales S.A., teneinde de moge lijkheden te onderzoeken om de belangen in Frankrijk samen te voegen. Een definitieve overeenkomst kwam inmiddels tot stand. Hierdoor zullen Heineken France S.A.,, Union de Brasseries S.A. en Brasserie Pelforth S.A. worden'* ingebracht in een gemeenschappelijke holding, Sogebra S.A., waarin Heineken Internationaal Beheer B V. voor 51% en Brasseries et Glacières Internationales S.A. voor 49% zullen deelnemen. De nieuwe groep zal 9 brouwerijen omvatten met een jaarproduktie van 6.5 miljoen hl. In de loop van 1984 zal aan een en ander nader gestalte worden gegeven. Griekenland De totale Griekse biermarkt bleef qua omvang iets bene den het niveau van 1982. Als gevolg van de marktontwik kelingen besloten twee brouwerijen hun activiteiten te staken. Mede door het wegvallen van deze concurrentie kon Athenian Brewery, die zowel Heineken als Amstel brouwt, haar afzetvolume aanzienlijk vergroten. Ons aandeel in de Griekse markt bedraagt inmiddels meer dan de helft. De marges stonden een groot deel van het jaar wederom onder druk; pas in september werd door de overheid*/ toestemming gegeven een prijsverhoging door te voeren. De goede arbeidsverhoudingen in onze brouwerijen in Athene en Thessaloniki bleven gehandhaafd. In de vestiging te Athene werd een installatie voor de behandeling van afvalwater in bedrijf gesteld. De financië le gevolgen van het gebruik door deze brouwerij van gas in plaats van stookolie, waardoor een bijdrage aan de verbetering van het milieu zou kunnen worden geleverd, worden onderzocht. Italië De bierafzet in de Italiaanse markt vertoonde slechts een bescheiden groei. De verkopen van onze werkmaatschap pij Dreher konden zich op het vorig jaar bereikte niveau van ruim 2 miljoen hectoliter handhaven. Het resultaat stond onder druk van de gestegen vaste kosten. De internationale merken ontwikkelden zich in vergelijking 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 30