de Nederlandse overheid zich inzet om in het algemeen de vrijheid van handel in de wereld zoveel mogelijk te steunen, hetgeen voor Nederland als exportland zeer belangrijk is. Anders dan wij verwachtten, kwam de Europese Commis sie in het verslagjaar niet tot afhandeling van de in 1982 door Vrumona ingediende klacht, gericht tegen bepaalde onderdelen van de in België in voorbereiding zijnde wetgeving inzake mineraal- en bronwater. De beslissing ten aanzien van deze klacht kan in de eerste helft van 1984 worden verwacht. Nederland De Nederlandse biermarkt heeft zich gunstig ontwikkeld. De verkopen in de zomermaanden compenseerden ruim schoots de ongunstige invloed van het slechte voorjaar op de afzet. De beschikbaar gekomen hoeveelheid bier per hoofd van de bevolking nam toe van 82,0 liter in 1982 tot 87,5 liter in het verslagjaar. Deze stijging is overigens geen maatstaf voor de ontwikkeling van het gebruik, omdat de afzet in 1982 werd verstoord door de begin van dat jaar doorgevoerde accijnsverhoging, die eind 1981 een inla- dingseffect veroorzaakte. Onze totale afzet in 1983 in Nederland hield gelijke tred met de toename van de totale biermarkt, zodat het marktaan deel constant bleef. In de thuisverbruikmarkt duurde de concurrentie van de goedkopere merken onverminderd voort. Dankzij verhoogde marketing inspanningen en de met het Amstel merk gevoerde prijspolitiek behielden wij onze goede positie. De hoge kwaliteits-positionering in de markt van het Heineken merk werd extra benadrukt. In de horecamarkt, die eveneens door prijsconcurrentie wordt gekenmerkt, werd voortgegaan met het plaatsen van kelderbierinstallaties bij grote afnemers. Hoewel in het verslagjaar het prijsbeleid van de overheid voor ons nog een probleem vormde, zijn wij verheugd dat thans sprake is van een minder stringent regime. Verbetering van het bedrijfsresultaat kon, afgezien van vergroting van onze verkopen, ook bereikt worden via verdere efficiency verhogende maatregelen en kostenbe sparingen. Ook onze zo belangrijke export heeft geprofiteerd van de kostenbesparende maatregelen van de afgelopen tijden. Verwacht wordt dat op de wat langere termijn hierdoor onze positie op de internationale markt verder wordt versterkt. Vermeld kan worden dat in de loop van het verslagjaar overeenstemming werd bereikt met de Shell organisatie in Nederland over een in 1984 te installeren warmte/kracht centrale te Zoeterwoude. Door een dergelijke centrale zal een aanzienlijke besparing op ons energieverbruik moge lijk worden gemaakt. De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik van de Industrie voor Alcoholhoudende Dranken (STIVA) heeft de resulta ten van een onderzoek naar het drankgebruik onder de jeugd aan de overheid aangeboden met het verzoek een eventueel toekomstig alcoholbeleid mede hierop te base ren. Uit onderzoek blijkt onder andere dat beperkende maatregelen een eventueel bestaand misbruik niet terug zullen drijven, maar dat goede voorlichting daartoe de aangewezen weg is. Aan het eind van het verslagjaar nam het Gemeente bestuur van Amsterdam het besluit tot aankoop van het inmiddels door ons gesloten brouwerijcomplex aan de Mauritskade. De afwikkeling zal in 1984 plaatsvinden. In 1983 is de consumptie van frisdranken vrijwel onveran derd gebleven. Ons marktaandeel in de door hevige prijsconcurrentie gekenmerkte markt liep licht terug. De vraag naar bronwaters nam verder toe. De positie van ons merk Sourcy werd versterkt. Onze reclameinspanningen alsmede uitbreiding van het aantal smaken en nieuwe verpakkingen droegen hiertoe bij. Het cola-segment vertoonde een herstel, mede door de geslaagde actie rond de Pepsi-smaakproef. De segmen ten lemon-lime en tonic daalden verder, hetgeen een negatieve invloed had op de afzetten van Seven Up en Royal Club. Onze produktie-activiteiten kregen een stimulans door het afsluiten van contracten met licentiegevers voor het loon- afvullen van frisdranken. Per 1 januari 1984 is ons assortiment uitgebreid door verwerving van de licentie voor de produktie van Rivella. Tevens werd het merkeigendom verkregen van de suiker vrije E-10. Het vruchtesappensegment werd gekenmerkt door zeer hevige prijsconcurrentie met name door het importaanbod; ons merk B3 wist zijn sterke positie in de horecamarkt te behouden. De export van frisdranken en vruchtesappen ontwikkelde zich in gunstige zin. De gang van zaken op de zich in 1983 licht herstellende markt voor gedistilleerd dreigt verstoord te worden door wederom een forse accijnsverhoging per 1 februari 1984. In 1983 is men gestart met het aanbieden van op Neder landse produkten gelijkende sterk alcoholische dranken met alcoholpercentages die niet voldoen aan het wettelijk voorgeschreven minimum alcoholgehalte. Wij achten deze ontwikkeling misleidend voor het kwaliteitsimage van het Nederlandse produkt. Onze marktpositie verbeterde enigszins, ondanks de toe genomen prijsconcurrentie en het aanbod van goedkoop gedistilleerd dat met lage marges wordt aangeboden. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 29