Regionale gang van zaken Europa In Europa worden onder toezicht van Heineken zowel de internationale biermerken Heineken en Amstel gebrouwen als een aantal nationaal gevoerde merken. De Groep heeft werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk, Griekenland, Italië en Ierland. Produktie door zelfstandige licentiehouders vindt plaats in Groot- Britannië, Italië, Noorwegen en Zweden. Frisdranken worden voornamelijk in Nederland onder eigen merken en in licentie geproduceerd. Gedistilleerd en wijn wordt hoofdzakelijk in Nederland op de markt gebracht. Hoewel de voortgang van de integratie binnen de Europe se Gemeenschap in het afgelopen jaar bepaald niet als dynamisch kan worden gekenmerkt, zijn er toch enkele onderwerpen, die, gezien het belang ervan voor de onderneming.vermeldenswaard zijn. In het vorige jaarverslag signaleerden wij de nadelen welke de afwezigheid van gemeenschappelijke warenwettelijke regelingen kan hebben. Ook in 1983 zijn zodanige gemeenschappelijke regelingen noch voor bier, noch voor frisdranken tot stand gekomen. De onzekerheid van de producenten met betrekking tot de vraag aan welke warenwettelijke verordeningen - dat wil zeggen die van het exporterende of die van het importe rende land - hun produkten moeten voldoen blijft derhalve nog voortduren. In het afgelopen jaar kwam een nieuwe regeling tot stand met betrekking tot de afnamecontracten met horeca bedrijven. De Europese Commissie heeft blijk gegeven open oog te hebben voor de uiteenlopende belangen der onderscheiden partners en heeft een reglement ontworpen waarbij wij ons wel kunnen aansluiten Reeds enige jaren houdt genoemde commissie zich bezig met het ontwerpen van een regeling ten aanzien van het gebruik van emballage. In de teneur van het beleid bespeuren wij thans een evenwichtiger benadering van zowel eenmalige- als retourverpakkingen. Wij hopen dat zulks ook in definitieve voorstellen tot uitdrukking zal komen. Veel zal afhangen van de wijze waarop de nationale overheden aan de doelstellingen van de Europe se Commissie gestalte geven. Verkopen bier Europa Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 14,0 14,2 14,5 14,2 15,2 1983 20 - 15 10 Overige 3,0 Italië 2,1 Griekenland 1,4 Frankrijk 1.8 Nederland 6,9 1979 1980 1981 1982 1983 Zoals wij bij de inleiding van het verslag opmerkten, hebben wij grote bezwaren tegen de maatregelen die in het kader van de Europese landbouwpolitiek binnen de Europese Gemeenschap worden overwogen en die han delsbeperkingen voor de Verenigde Staten in het verkeer met de landen van de Europese Gemeenschap tot gevolg zouden hebben. Voorzover zulks binnen onze mogelijkhe den ligt, zullen wij ons inzetten om te voorkomen dat afbreuk gedaan wordt aan de vrijheid van handel zoals die thans bestaat en wij pleiten voor maatregelen die deze vrijheid nog verder vergroten. Wij prijzen ons gelukkig dat 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 28