mingen zijn teruggelopen van 10 miljoen tot 4 mil joen. De ontvangsten in 1982 waren echter relatief hoog. als gevolg van overmaking van achterstallige dividen den. De Netto winst is met 29,5% toegenomen van 153 miljoen tot 198 miljoen. Uitgedrukt in procenten van het Eigen vermogen was de netto winst in 1983 10.9% en in 1982 8,9%. Per aandeel van 25,- bedroeg de netto winst respectievelijk ƒ10.30 en 7.95 (na correctie voor de 331/s% bonusuitkering in aandelen van begin 1983). Winstbestemming Voorgesteld wordt om van de Netto winst 67.433.000 te bestemmen voor dividenduitkering en 131.015.000 toe te voegen aan de Algemene reserve, overeenkomstig de op pagina 49 gepubliceerde winst- en verliesrekening. Indien dit voorstel door de op 27 april 1984 te houden algemene vergadering van aandeelhouders wordt aange nomen, zal het dividend 3,50 per aandeel (over 1982 2,63, na correctie voor bonusuitkering) bedragen. Aangezien als interimdividend reeds ƒ1.50 is betaald, resteert een slotdividend van ƒ2,- dat op 16 mei 1984 betaalbaar zal worden gesteld op dividendbewijs no. 27. Financiering en liquiditeit De financieringsstructuur was op het einde van het boek jaar (in miljoenen guldens): 1983 1982 bedrag bedrag Groepsvermogen 1.915 49 Belastinglatentie, etc. 576 15 Schulden 1.430 36 3.921 100 3.725 Het Groepsvermogen is per saldo met ƒ114 miljoen toegenomen door (in miljoenen guldens): in te houden winst conform het voorstel tot winstverdeling 131 stijging aandeel van derden 15 contant dividend bij herkapitalisatie - 30 overige mutaties per saldo - 2 114 Het Eigen vermogen per aandeel is gestegen van 89,60 in 1982, na correctie voor bonusuitkering, tot 94,77. De verhouding tussen het Groepsvermogen en het overig vermogen was 0,95 vergeleken met 0,94 in 1982. Het gebruik van het vermogen was (in miljoenen gul dens): 1983 1982 bedrag bedrag Vast kapitaal 2.448 62 2.404 65 Vlottend kapitaal 1.473 38 1.321 35 3.921 100 3.725 100 Van het Vast kapitaal werd 0,78 (vorig jaar 0,75) gefinan cierd met Groepsvermogen. De verhouding tussen Vlottend kapitaal en Schulden op korte termijn gaf een verbetering te zien van 1,33 tot 1,41 in 1983. Herkomst en besteding der middelen De Cash flow - Groepswinst plus Afschrijvingen - was 480 miljoen tegenover 430 miljoen in 1982. Per aandeel is de Cash flow, onder eliminering van het aandeel van derden en voor 1982 na correctie voor bonusuitkering, gestegen van ƒ21,49 tot ƒ23,75 in 1983. Het totaal van Herkomst der middelen bedroeg 549 mil joen tegenover 479 miljoen in 1982. De investeringen in Bedrijfsgebouwen en installaties ten bedrage van 260 miljoen waren hoger dan in het voorgaande jaar 199 miljoen). Deze investeringen had den voor 107 miljoen betrekking op Nederland en voor 28 miljoen op Frankrijk. De investeringen in Italië en in Griekenland waren respectievelijk 35 miljoen en 14 mil joen. In België werd 25 miljoen en bij de Afrikaanse deelnemingen 26 miljoen geïnvesteerd. De investerin gen in Indonesië waren 12 miljoen. De overige investeringen in Vast kapitaal waren 46 mil joen. De dividendbetalingen bedroegen 88 miljoen. Voor het werkkapitaal was een bedrag van 108 miljoen nodig. Het totaal van de bestedingen was 541 miljoen vergele ken met 265 miljoen in 1982. De liquiditeitspositie (liquide middelen minus schulden aan bankiers) verbeterde per saldo met 8 miljoen (1982: 214 miljoen) tot 342 miljoen. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 25