Resultaten Kosten en winst in procenten van de omzet 1983 Rente I Salarissen j Afschrij- e.o. J en vingen sociale 5,7% kosten 17,5% 0,7% Netto j Belasting op winst de winst 4,2% 3,1% Grondstoffen, Accijns materialen en diensten 22,4% 46,3% Omzet De Omzet heeft betrekking op (in miljoenen guldens): 1983 1982 stijging Opbrengst verkopen Bier 3.849 3.422 12 Frisdranken en shandy 350 327 7 Gedistilleerd en wijn 322 300 7 Overige opbrengsten 107 101 6 4.628 4.150 12 Diverse inkomsten 78 65 21 4.706 4.215 12 Van de stijging van de Opbrengst verkopen met 478 miljoen is het overgrote deel een gevolg van hogere verkoopprijzen. Het toegenomen verkoopvolume heeft eveneens op belangrijke wijze tot de hogere verkoopop brengsten bijgedragen. De uitbreiding van de in de geconsolideerde jaarrekening betrokken belangen en de veranderingen in de koersen van de vreemde valuta hebben per saldo een geringe invloed uitgeoefend. Kosten De kosten zijn met 405 miljoen gestegen van 3.921 mil- joen tot 4.326 miljoen. I Voor veruit het grootste gedeelte was deze kostentoename een gevolg van het gestegen prijspeil. Bedrijfsresultaat Het Bedrijfsresultaat was 380 miljoen tegen 294 miljoen in 1982. De stijging (29,5%) met 86 miljoen is praktisch geheel toe te schrijven aan het grotere afzetvolume. De invloed van andere factoren te weten: veranderingen in wisselkoersen, prijsstijgingen van grondstoffen en andere kosten, hogere verkoopprijzen alsmede van wijziging van de belangen in gelieerde ondernemingen zijn slechts van beperkte bete kenis geweest voor de toename van het bedrijfsresul taat. In procenten van de omzet was het bedrijfsresultaat 8,1 tegenover 7,0% in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg 9,7% van het totale vermo- gen. hetgeen een verbetering inhoudt ten opzichte varl 1982 toen dit 7,9% was. Netto winst De Rente daalde met circa 9 miljoen tot 25 miljoen in 1983. Het gunstige effect van een gemiddeld ruimere liquiditeitspositie werd gedeeltelijk teniet gedaan door een lagere rentevoet op de belegde kasgelden. De rentedekking - de verhouding tussen de groepswinst voor rente en belasting enerzijds en de rente anderzijds - verbeterde van 8,9 tot 15,4. In het afgelopen boekjaar waren er buitengewone lasten ten bedrage van circa 2 miljoen, tegenover een kleine bate in 1982. De Belasting op de winst is als gevolg van de toegenomen winst gestegen van 109 miljoen in 1982 tot 147 miljoen. De belastingdruk van 41,7% was nagenoeg gelijk aan die van 1982. Ontvangen dividenden van niet-geconsolideerde deelne- 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 24