de kennis verkregen op het gebied van machines en installaties die in de bottelarijen worden gebruikt. Deze technieken hebben ons de mogelijkheid gegeven tot onmiddellijk ingrijpen indien zich knelpunten voordoen om aldus een hogere efficiency te bereiken. Ook de geluids overlast in onze bottelarijen is waar mogelijk terugge bracht. Voor het ontwerpen en bouwen van brouwerijen werd door ons een standaard coderingssysteem ontwikkeld, waar door de efficiency verder kan worden verbeterd. De invoer van dit systeem in het magazijnbeheer is in het verslagjaar begonnen. Personeelsbeleid Bij Heineken waren aan het eind van het verslagjaar 21.254 mensen werkzaam tegen 20.931 eind 1982. Het verheugt ons dat ook in 1983 de goede arbeidsverhoudin gen gehandhaafd bleven. Geconstateerd kan worden dat in de meeste westerse landen een voorzichtig economisch herstel is ingetreden. Dit is nog geen aanleiding tot hoog gespannen verwach tingen ten aanzien van het effect hiervan op de werkgele genheid, de laatste jaren een probleem van de eerste orde. Op korte termijn zien wij geen positieve werkgelegenheids effecten. Te lang is een aanslag gepleegd op de rende menten van het bedrijfsleven, dit ten voordele van de collectieve uitgaven. Het is onze overtuiging dat bij een beleid, gericht op verbetering van de financiële positie van het bedrijfsleven, de beste waarborgen worden gegeven voor herstel van de werkgelegenheid. Werktijdverkorting kan in dit kader enige ruimte scheppen, maar is volstrekt ontoereikend als echte oplossing van het vraagstuk. Op ondernemingsniveau zien wij in verschillende Europe se landen meer en meer initiatieven tot arbeidstijdverkor ting, waarbij de vorm en wijze geheel zijn toegesneden op de mogelijkheden per onderneming. Het bedrijfsleven dient naar onze mening deze gelegenheid aan te grijpen om tegelijkertijd een grotere flexibiliteit in roosters en werktijden te introduceren. Dit laatste draagt bij tot een beperking van de kosten die gepaard gaan met introductie van werktijdverkorting, hetgeen echter niet belemmerend mag werken ten aanzien van de noodzaak tot rendements- en produktiviteitsverbetering. Met andere woorden: werk tijdverkorting moet kostenneutraal voor de onderneming uitwerken. In dit kader past ook onze filosofie ten aanzien van het beloningsbeleid. Wij streven naar een meer gedifferen tieerde aanpak, waarbij inzet en bijdrage aan het resultaat de uitgangspunten vormen van het beloningssysteem. Binnen de individuele ondernemingen zal op inventieve wijze naar mogelijkheden moeten worden gezocht om het werkloosheidsprobleem, dat vooral onder jongeren erg groot is, te helpen bestrijden. In Nederland wordt gezocht naar mogelijkheden om schoolverlaters tijdelijk een baan te geven, zodat zij op die manier werkervaring kunnen opdoen om betere kansen te hebben bij sollicitaties. In de periodieke bijeenkomsten met de leiding van de werkmaatschappijen werd onverminderd aandacht ge schonken aan de afstemming van het lokale sociale beleid met de algemene concern-uitgangspunten. Deze bijeen komsten vervullen ook een belangrijke functie bij de personeelsplanning en management development. Door de voortgaande internationale expansie neemt het aantal nationaliteiten, werkzaam binnen de onderneming, toe en groeit het beroep dat internationaal op deskundigen van verschillende disciplines wordt gedaan. Daarnaast vragen de voortschrijdende automatisering en informatie verwerking in toenemende mate de aandacht. Het oplei den van managers, onder meer door middel van 'job rotation', wordt voortdurend aangepast aan de eisen die wijzigen als gevolg van de groei van de onderneming. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 23