Het afzetvolume van ons bier in Europa is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In belangrijke mate was dit het gevolg van het fraaie zomerweer en van het herstel van de verkopen in Nederland die in 1982 onder druk stonden door voorraadvorming in 1981 als gevolg van een accijns verhoging. Ook in voor ons belangrijke markten als Frank rijk en Griekenland werden hogere afzetten gerealiseerd. De export vanuit Nederland naar andere Europese landen ontwikkelde zich voorspoedig. Op het Westelijk Halfrond namen de verkopen opnieuw toe, in het bijzonder door voortgaande groei van de export naar de Verenigde Staten. Het Heineken merk blijft in deze voor ons zo belangrijke markt toonaangevend in het premium-importsegment. Ondanks de economische problemen in het Caraïbisch gebied vertoonde onze export nog enige stijging. De afzet in Midden- en Zuid-Amerika ondervond echter nog immer de negatieve invloed van de recessie. De verkopen van het in Afrika geproduceerde bier zijn gestegen, zij het dat de ontwikkeling in de onderscheiden markten sterk uiteen liep. De export vanuit Nederland werd belemmerd door import- beperkende maatregelen, die in veel Afrikaanse landen werden genomen als gevolg van deviezengebrek. In het werkgebied Azië/Oceanië vertoonde de economi sche situatie per land vrij grote verschillen. Onze activitei ten speelden zich overwegend af in economisch sterke markten. In de regio als geheel werd een nagenoeg gelijke afzet bereikt. De afzet van ons gedistilleerd in Nederland vertoonde een licht herstel. De internationale gedistilleerd verkopen van o.a. Bokma oude en jonge jenever en Glenmark whisky vertoonden een bevredigende groei. De wijnverkopen in Nederland namen enigszins toe. De afzet van frisdranken en vruchtesappen in Nederland bleef stabiel dankzij het fraaie zomerweer. De nog beschei den export groeide verder. Voor zover deelnemingen buiten Nederland zich bezighouden met de produktie van frisdranken was in het algemeen sprake van een positieve ontwikkeling. De verkopen van de door derden in licentie geproduceer de Green Sands shandy en de export van dit produkt uit Nederland ontwikkelden zich positief. Techniek en technologie De uitbreiding van kennis in de wetenschappelijke wereld omtrent biologische processen heeft ook een grote toena me van het onderzoek bij onze onderneming ten gevol ge. Daar niet alle wetenschappelijke specialismen in onze onderneming vertegenwoordigd kunnen zijn, hebben wij onderzoek opgedragen aan universiteiten en instituten zowel in Nederland als elders. Het doel van deze onderzoekingen is enerzijds het berei ken van een betere procescontrole, waardoor de constan te kwaliteit van onze produkten nog beter gewaarborgd wordt en anderzijds het ontwikkelen van nieuwe processen en produkten. Gezien de aard van deze onderzoeken kan thans niet verder op deze materie worden ingegaan. De research op het gebied van aroma en smaak werd geïntensiveerd. Het aroma van onze produkten bestaat uit honderden verschillende componenten, vaak in een zeer lage concentratie aanwezig, maar toch met een grot^ invloed op de smaak en reuk. Wij zijn erin geslaagd enkele van deze componenten, die reeds in hoeveelheden van één miljoenste gram per liter een merkbare invloed hebben, te analyseren en hun ontstaanswijze na te gaan. Aan deze uitzonderlijk complexe, natuurlijke samenstelling van het aroma liggen onder meer onze gisten ten grond slag. Ook in 1983 werd voortgegaan met het verder doorgronden van de structuur van de gisten, waarmede wij bijna 100 jaar een goed produkt maken. De beschikbaar gekomen genetische technieken zullen een onmisbare hulp bij deze onderzoekingen zijn. Aroma en smaak van onze produkten zijn echter niet alleen afhankelijk van de gist, de brouw- en vergistingsproces sen, maar ook van de gebruikte grondstoffen: gerst, mout en hop. Het is dientengevolge zeer belangrijk dat ingangs controle op de drie bovengenoemde grondstoffen overal ter wereld nauwgezet plaatsvindt. Het eigenlijke brouwproces wordt intensief bekeken om heL produkt kwalitatief optimaal te vervaardigen en om eneiV getisch tot nog verdere besparingen te komen gezien de technische en technologische ontwikkelingen in de indus trie in het algemeen en in het bijzonder in onze bedrijfs tak. Veel studie wordt verricht op het gebied van afvalwaterbe handeling in gebieden waar hogere temperaturen heer sen. Door de verschillende klimatologische omstandighe den in tropische en niet-tropische gebieden zijn anders- soortige typen van afvalwaterbehandelingsinstallaties noodzakelijk. Bij één van onze brouwerijen in Indonesië werd een energie-vriendelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie vol gens het bioschijven systeem in gebruik genomen. Door het installeren van nieuwe machines of het aanpas sen van bestaande machines en materialen vindt een voortdurende ontwikkeling plaats op het gebied van verpakken. Met behulp van simulatietechnieken hebben wij diepgaan- 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 22