Verslag van de Raad van Bestuur 1983 in het kort De gang van zaken bij Heineken was in 1983 gunstig. De verkopen van het onder toezicht van Heineken gebrouwen bier stegen met 7,1% tot 28,8 miljoen hectoliter, onder meer door een hogere afzet in Nederland, Frankrijk, Griekenland, Indonesië en de Verenigde Staten. De afzet van frisdranken wereldwijd, steeg; bij gedistilleerd en wijnen was sprake van een, zij het lichte, groei. Green Sands, onze internationale shandy, ontwikkelde zich voorspoedig. De groei van de export van door ons in Nederland gebrouwen bier heeft zich in 1983 voortgezet. De export activiteiten zijn voor ons van zeer groot belang. Vooral in het kader van onze internationale groei vervult de export een stimulerende rol. De omzet is in 1983 met 11,7% toegenomen tot ƒ4.706 miljoen. De netto winst was opnieuw hoger en bedroeg 198,4 miljoen, een stijging van 29,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de bepaling van de resultaten en de waardering van het vermogen wordt, zoals in voorgaan de jaren, de vervangingswaarde toegepast. De winststijging was voornamelijk het gevolg van hogere verkopen. Mede door de kostenbesparende en efficiency verhogende maatregelen, die wij de laatste jaren hebben doorgevoerd konden in totaliteit de marges worden gehandhaafd. Een verdere daling van de rentelast als gevolg van de gemiddeld ruimere liquiditeitspositie heeft eveneens bijgedragen aan de toename van de winst. In Frankrijk werd aan de autoriteiten een plan voorgelegd tot bundeling van de activiteiten van Heineken France met die van de Franse werkmaatschappijen van Brasseries et Glacières Internationales. Dit plan, dat inmiddels is goed gekeurd, zal leiden tot een combinatie met een marktaan deel van circa 25%. In Ierland beschikken wij thans over een eigen brouwerij, Murphy Brewery Ireland Ltd. In de vestiging aldaar wordt naast Murphy Stout ook Heineken bier geproduceerd. Wij verwachten dat de ontwikkeling op langere termijn zal worden gestimuleerd door de samenwerking op brouwe- rijgebied die is aangegaan met enkele ondernemingen in Brazilië. Deze ondernemingen hebben zich tot nu toe beziggehouden met de produktie en verkoop van frisdran ken, in het bijzonder Coca-Cola. De Groep verkreeg hierdoor voor het eerst rechtstreekse belangen in één van de grootste Zuid-Amerikaanse markten. Voorts kwam een licentie-overeenkomst tot stand met Kirin Brewery Co. Ltd., op grond waarvan Japan's grootste brouwerij in 1984 zal starten met de produktie van Heineken bier voor de Japanse markt. Vermeldenswaard is tevens dat door ons in Portugal een licentie werd verstrekt voor de produktie van Green Sands shandy. In België kwam de renovatie van onze mouterij te Ruis broek gereed, hetgeen een belangrijke uitbreiding van onze moutproduktie betekende. Internationaal heeft het bedrijfsleven ook in 1983 onder veelal moeilijke omstandigheden moeten werken. Niette min is de onderneming er in geslaagd zich in velerlei opzichten positief te ontwikkelen. De inzet van de mede werkers heeft aan de goede gang van zaken belangrijk bijgedragen. Wij willen daarvoor gaarne onze erkentelijk heid uitspreken. In 1983 zijn wij geconfronteerd met duidelijke fricties in de handelsrelatie tussen de Europese Gemeenschap als geheel en de Verenigde Staten, voortkomend uit enkele handelsbelemmerende maatregelen, die in het kader van de Europese landbouwpolitiek binnen de Europese Gemeenschap worden overwogen. Onze onderneming is een felle tegenstander van deze binnen de Europese Gemeenschap overwogen handelsrestricties en wij prijzen ons gelukkig dat ook de Nederlandse overheid zich binnen de Europese Gemeenschap inzet voor de handhaving van het systeem van vrije handel. In het verslagjaar werden belangrijke stappen gezet of voorbereid, gericht op verdere internationale uitbouw van de Groep. Meer bijzonderheden zijn vermeld onder Regionale gang van zaken. De verkopen Onderstaande tabel geeft een beeld van de verdeling van onze bierafzet naar geografisch gebied. Het betreft hier de verkopen van het onder toezicht van Heineken gebrouwen bier, waaronder wordt verstaan de bierproduktie van de eigen werkmaatschappijen, die van de proportioneel geconsolideerde deelnemingen en het door derden in licentie gebrouwen bier. (x 1.000 hectoliter) 1983 1982 stijging Europa 15.209 14.201 7,1 Westelijk Halfrond 4.249 3.980 6,8 Afrika 6.981 6.305 10,7 Azië/Oceanië 2.356 2.388 - 1.3 28.795 26.874 7,1 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 21