Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan Aandeelhouders De over het boekjaar 1983 opgemaakte jaarrekening, vermeld op de pagina's 34 tot en met 50 van dit verslag, is ons door de Raad van Bestuur toegestuurd. Genoemde jaarrekening, welke wij goedkeurden, is gecontroleerd door de accountants Klynveld Kraayenhof Co. De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 51 De Raad van Commissarissen adviseert u de jaarrekening vast te stellen en overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur het dividend te bepalen op 67.433.000 en het restant van de winst ad 131.015.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. Per aandeel van 25. nominaal betekent dit voorstel een dividend van 3.50. waarvan op 16 september 1983 reeds 1,50 betaalbaar is gesteld als interimdividend. In de maand november van het achter ons liggende jaar werden de familie, de gehele onderneming en zeer velen daarbuiten geschokt door de ontvoering van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer A H. Heineken en zijn chauffeur, de heer A. Doderer. Ook op deze plaats willen wij van onze vreugde en blijdschap over de goede afloop blijk geven. Gaarne danken wij allen binnen en buiten de onderneming die zich hebben ingespannen om deze zaak tot een goed einde te brengen. In de op 27 april 1984 te houden algemene ver gadering van aandeelhouders treden de heren H.H. Thyssen-Bornemisza en A. Jiskoot volgens rooster af als commissaris. Beide heren zijn terstond herkiesbaar. Aan de algemene vergadering zullen door ons opgemaak te bindende voordrachten voor de benoeming van twee commissarissen worden gedaan. De Raad van Commissarissen spreekt grote waardering uit voor het resultaat dat door allen, die binnen de onderne ming werkzaam zijn, is bereikt. Amsterdam. 30 maart 1984 Thyssen-Bornemisza Jiskoot Orlandini Maris Loudon De Bruyne

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 18